Nový termín - ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PLATNÝ OD 18.4.2016

Od 18.04.2016 budú vo verejnom obstarávaní platiť nové pravidlá. V Zbierke zákonov bol publikovaný nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z 18.11.2015. Tento zákon ruší a nahrádza doterajší Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Príďte na náš seminár, aby ste sa na tieto zmeny mohli pripraviť.  

22795966_s_2.jpg

Termín a miesto

dňa:                   09.03.2016 (streda)

v čase:               09:00 - 15:00 (registrácia od 08:30)

miesto:               VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

Program seminára

 • Prípravná fáza – povinné delenie zákaziek na časti, definícia spôsobu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ex ante kontrola, prípravné trhové konzultácie
 •  Nový princíp verejného obstarávania, definícia subdodávateľa, skrátanie lehôt , výnimka pre poľnohospodárstvo, definícia inhousu,
 • Odkaz na konkrétne značky v súťažných podkladov – prípustnosť, zelené a sociálne verejné obstarávanie, zverejňovanie SP a dokumentov v profile
 • Zábezpeka – aj na podlimit, zníženie maximálnej výšky
 • Elektronizácia procesu verejného obstarávania – výnimky, revízne postupy naďalej papierovo, elektronické katalógy, dynamický nákupný systém
 • Konflikt záujmov – nové chápanie, nielen na členov komisie na vyhodnotenie ponúk
 • Nový režim vyhodnocovania ponúk – možnosť konvalidovať nedoplatky, zmena osoby prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti už pred vyhodnotením ponúk, jednotný európsky dokument  a vyžiadanie si konkrétnych dokladov
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – náklady na životný cyklus
 • Inovatívne partnerstvo – využitie a obsah nového inštitútu, nový postup zadania zákazky
 • Nové pravidlá revíznych postupov – žiadosť o nápravu, námietky, kontrola, vylúčenie správneho poriadku, vydanie rozhodnutia o kontrole – možnosť opravných prostriedkov
 • Dodatkovanie – liberalizácia možnosti uzatvárania dodatkov, povinnosť odstúpenia od zmluvy
 • Zadávanie koncesií – osobitný režim pre podlimitné koncesie, revízne postupy pre koncesie, spôsob výpočtu hodnoty koncesie
 • Spoločné a centralizované verejné obstarávanie, cezhraničné projekty verejného obstarávania
 • Využívanie subdodávateľov a možnosť zmeny subdodávateľa
 • Podlimitné zákazky – osobitný postup podmienok účasti osobného postavenia
 • Register hospodárskych subjektov a register konečných užívateľov výhod


Lektor – JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.Účastnícky poplatok

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH

Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.

Pokyny k úhrade zašleme po vyplnení prihlášky. Faktúru Vám odovzdáme na seminári. 

Informácie a otázky

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 77 47 77, info@vosk_sk

Prihláška

Polia označené * sú povinné

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype