Verejné obstarávanie PRE DODÁVATEĽOV PO NOVOM.

Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní? Seminár je určený primárne pre uchádzačov, resp. dodávateľov, a poukazuje nielen na novinky v oblasti verejného obstarávania podľa nového Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ale aj na doterajšiu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie ale aj súdov. Obsah seminára sa zameriava na všetky druhy zákaziek a to tak na zákazky s nízkou hodnotu, zákazky podliehajúce režimu zadávania na elektronickom trhovisku, podlimitné ako aj nadlimitné zákazky.  

38155721_s.jpg

Dátum a miesto konania:

Dňa:      27.07.2016 (streda)

V čase: 9:00 - 14:30 (registrácia od 08:30)

Miesto:  VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava

Program seminára:

 1. nové finančné limity - limit pre zákazky s nízkou hodnotou, zadávanie týchto zákaziek, nové druhy zákaziek s nízkou hodnotou, zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na eurofondových projektoch
 2.  test bežnej dostupnosti - bežne dostupná zákazka, zadanie zákazky na Elektronickom kontraktačnom systéme (ďalej „EKS“), ako sa brániť, rôzne druhy zmluvných podmienok, negatívna referencia na EKS, EKS a register konečných užívateľov výhod, aukcia na EKS
 3. prieskum trhu vs. konflikt záujmov a prípravné trhové konzultácie  - na čo si dať pozor aby dodávateľ nebol diskvalifikovaný a vylúčený z tendra pre prípadný konflikt záujmov
 4. podlimitné zákazky - zábezpeka, vyžadovanie podmienok účasti, námietky na podlimitné zákazky
 5. podmienky účasti - novinky v preukazovaní osobného postavenia, preukazovanie osobného postavenia subdodávateľom, povinnosť preukázať osobné postavenie subdodávateľa, nové prvky podmienok účasti ekonomickej a odbornej spôsobilosti, mechanizmus preukazovania referencií, požiadavka na plnenie zmluvy osobou ktorá poskytla referencie, JED - jednotný európsky dokument - nové čestné prehlásenie?, ako sa predkladá,  čo má obsahovať
 6. nové dôvody vylúčenia uchádzača - § 40 ods. 6, etický kódex uchádzača, kde ho nájdem, predkladám ho do ponuky?
 7.  nový princíp vyhodnocovania ponúk - proporcionalita, samoočistný mechanizmus - limity samoočistného mechanizmu, samoočistný mechanizmus a JED
 8. reverzné verejné obstarávanie - kedy ho môže verejný obstarávateľ použiť, ako sa predkladá ponuka, ako sa ponuka vyhodnocuje - § 44, čo ešte čítať  v súťažných podkladoch (SP)  - komunikácia
 9. viackolové súťaže - užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo, spôsob eliminácie záujemcov, predkladanie ponúk
 10. poskytovanie súčinnosti pred podpisom zmluvy - register konečných užívateľov výhod, iné formy súčinnosti, súčinnosť a zábezpeka, JED a zábezpeka
 11. dodatkovanie a odstúpenie od zmluvy - nový režim, limity dodatkov, rokovacie konanie vs dodatok
 
Lektor – JUDr. Juraj Tkáč
JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/, spoluatorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár /Wolters Kluwer 2016/, autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH
 • Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály
 • Navyše od nás dostanete Zákon o VO v praktickej veľkosti A5, ktorý môžete mať stále so sebou.

 • Postup: vyplňte prihlášku – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje,  vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na mieste.

 

Informácie a otázky

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 774 777, info@vosk_sk
_________________________________________________________ 

 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

 

Prihláška

Polia označené * sú povinné

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype