Verejné obstarávanie PRE DODÁVATEĽOV PO NOVOM.

Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní? Seminár je určený primárne pre uchádzačov, resp. dodávateľov, a poukazuje nielen na novinky v oblasti verejného obstarávania podľa nového Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ale aj na doterajšiu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie ale aj súdov. Obsah seminára sa zameriava na všetky druhy zákaziek a to tak na zákazky s nízkou hodnotu, zákazky podliehajúce režimu zadávania na elektronickom trhovisku, podlimitné ako aj nadlimitné zákazky.  

38155721_s.jpg

Dátum a miesto konania:

Dňa:      27.07.2016 (streda)

V čase: 9:00 - 14:30 (registrácia od 08:30)

Miesto:  VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava

Program seminára:

 1. nové finančné limity - limit pre zákazky s nízkou hodnotou, zadávanie týchto zákaziek, nové druhy zákaziek s nízkou hodnotou, zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na eurofondových projektoch
 2.  test bežnej dostupnosti - bežne dostupná zákazka, zadanie zákazky na Elektronickom kontraktačnom systéme (ďalej „EKS“), ako sa brániť, rôzne druhy zmluvných podmienok, negatívna referencia na EKS, EKS a register konečných užívateľov výhod, aukcia na EKS
 3. prieskum trhu vs. konflikt záujmov a prípravné trhové konzultácie  - na čo si dať pozor aby dodávateľ nebol diskvalifikovaný a vylúčený z tendra pre prípadný konflikt záujmov
 4. podlimitné zákazky - zábezpeka, vyžadovanie podmienok účasti, námietky na podlimitné zákazky
 5. podmienky účasti - novinky v preukazovaní osobného postavenia, preukazovanie osobného postavenia subdodávateľom, povinnosť preukázať osobné postavenie subdodávateľa, nové prvky podmienok účasti ekonomickej a odbornej spôsobilosti, mechanizmus preukazovania referencií, požiadavka na plnenie zmluvy osobou ktorá poskytla referencie, JED - jednotný európsky dokument - nové čestné prehlásenie?, ako sa predkladá,  čo má obsahovať
 6. nové dôvody vylúčenia uchádzača - § 40 ods. 6, etický kódex uchádzača, kde ho nájdem, predkladám ho do ponuky?
 7.  nový princíp vyhodnocovania ponúk - proporcionalita, samoočistný mechanizmus - limity samoočistného mechanizmu, samoočistný mechanizmus a JED
 8. reverzné verejné obstarávanie - kedy ho môže verejný obstarávateľ použiť, ako sa predkladá ponuka, ako sa ponuka vyhodnocuje - § 44, čo ešte čítať  v súťažných podkladoch (SP)  - komunikácia
 9. viackolové súťaže - užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo, spôsob eliminácie záujemcov, predkladanie ponúk
 10. poskytovanie súčinnosti pred podpisom zmluvy - register konečných užívateľov výhod, iné formy súčinnosti, súčinnosť a zábezpeka, JED a zábezpeka
 11. dodatkovanie a odstúpenie od zmluvy - nový režim, limity dodatkov, rokovacie konanie vs dodatok
 
Lektor – JUDr. Juraj Tkáč
JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/, spoluatorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár /Wolters Kluwer 2016/, autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH
 • Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály
 • Navyše od nás dostanete Zákon o VO v praktickej veľkosti A5, ktorý môžete mať stále so sebou.

 • Postup: vyplňte prihlášku – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje,  vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na mieste.

 

Informácie a otázky

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 774 777, info@vosk_sk
_________________________________________________________ 

 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

 

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype