ÚPLNE NOVÝ ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Národná rada SR 18.11.2015 schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajší zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zákon nadobudne účinnosť dňa 18.04.2016. Hlavnou pohnútkou pre prijatie nového zákona bola potreba implementácie nových smerníc o verejnom obstarávaní do právneho poriadku SR. Seminár sa nezameriava len na nové inštitúty vyplývajúce zo smerníc a z judikatúry Súdneho dvora EÚ, ale predmetom seminára sú všetky relevantné zmeny v oblasti verejného obstarávania. Nové pravidlá verejného obstarávania sa dotknú tak (verejných) obstarávateľov ako aj uchádzačov.  

26932130_s.jpg

Termín a miesto

dňa:                    16. decembra 2015 (streda)

v čase:                09:00 - 15:00 (registrácia od 08:30)

miesto:               VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

Program seminára

 •  Prípravná fáza – povinné delenie zákaziek na časti, definícia spôsobu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ex ante kontrola, prípravné trhové konzultácie
 •  Nový princíp verejného obstarávania, definícia subdodávateľa, skrátanie lehôt , výnimka pre poľnohospodárstvo, definícia inhousu,
 • Odkaz na konkrétne značky v súťažných podkladov – prípustnosť, zelené a sociálne verejné obstarávanie, zverejňovanie SP a dokumentov v profile
 • Zábezpeka – aj na podlimit, zníženie maximálnej výšky
 • Elektronizácia procesu verejného obstarávania – výnimky, revízne postupy naďalej papierovo, elektronické katalógy, dynamický nákupný systém
 • Konflikt záujmov – nové chápanie, nielen na členov komisie na vyhodnotenie ponúk
 • Nový režim vyhodnocovania ponúk – možnosť konvalidovať nedoplatky, zmena osoby prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti už pred vyhodnotením ponúk, jednotný európsky dokument  a vyžiadanie si konkrétnych dokladov
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – náklady na životný cyklus
 • Inovatívne partnerstvo – využitie a obsah nového inštitútu, nový postup zadania zákazky
 • Nové pravidlá revíznych postupov – žiadosť o nápravu, námietky, kontrola, vylúčenie správneho poriadku, vydanie rozhodnutia o kontrole – možnosť opravných prostriedkov
 • Dodatkovanie – liberalizácia možnosti uzatvárania dodatkov, povinnosť odstúpenia od zmluvy
 • Zadávanie koncesií – osobitný režim pre podlimitné koncesie, revízne postupy pre koncesie, spôsob výpočtu hodnoty koncesie
 • Spoločné a centralizované verejné obstarávanie, cezhraničné projekty verejného obstarávania
 • Využívanie subdodávateľov a možnosť zmeny subdodávateľa
 • Podlimitné zákazky – osobitný postup podmienok účasti osobného postavenia
 • Register hospodárskych subjektov a register konečných užívateľov výhod

Lektor – JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH
Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, študijné materiály.
Fakturačné pokyny Vám zašleme po vyplnení prihlášky. Faktúru odovzdáme na seminári. 

Informácie a otázky

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 77 47 77, info@vosk_sk

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

 

 

Prihláška

Polia označené * sú povinné

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype