Školenie 7.- 8.12.17 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

 Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete sa učiť od skúsených odborníkov z praxe? Seminár je určený prim árne pre nováčikov a mierne pokročilých vo verejnom obstarávaní na strane verejného obstarávateľa ako aj na strane uchádzača. Počas troch dní sa dozviete všetko najdôležitejšie z verejného obstarávania. Po absolvovaní seminára získate Certifikát účasti. 

 64916449_s.jpg

 

Dátum a miesto konania.

Dňa:                07. - 08.12.2017 (štvrtok - piatok)

V čase:            8:30 - 17:00 (registrácia prvý deň od 08:00) a 8:30 - 14:00

Miesto:            VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151,         Bratislava

 

Program seminára.

 

1. blok – Úvod do verejného obstarávania     

 •        Čo je verejné obstarávanie (VO)
 •       Štruktúra Zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)
 •       Základné princípy VO
 •       Definovanie pojmov verejný obstarávateľ, obstarávateľ, obstarávateľ podľa § 8 ZVO
 •       Rámcová dohoda

 

2. blok – Stanovenie stratégie VO

 •       Plán VO
 •       Definovanie a špecifikácia predmetu zákazky; voľba CPV
 •       Prieskum trhu a Prípravné trhové konzultácie, Konflikt záujmov
 •       Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) a pravidlá jej výpočtu, test bežnej dostupnosti, Finančné       limity
 •       Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa ZVO;                                                        Profil verejného obstarávateľa a obstarávateľa
 •       Výnimky zo ZVO
 •       Stratégia a riziká vo VO
 •       Postupy VO (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg a súťaž návrhov)

 

3. Blok – Príprava VO

 •       Rozdelenie zákaziek na časti
 •       Podmienky účasti - § 32, § 33, § 34, § 35 a § 36 ZVO
 •       Kritériá na vyhodnotenie ponúk, algoritmy hodnotenia ponúk
 •       Obchodné podmienky

 

4. Blok – Spracovanie súťažných podkladov (SP) a oznámenia o vyhlásení

 •       Špecifiká komunikácie, vysvetľovanie
 •       Zábezpeka
 •       Využitie subdodávateľov
 •       Jednotný európsky dokument, Samo-očisťovací mechanizmus
 •       Príprava oznámenia o vyhlásení VO (výzvy na predkladanie ponúk)

 

5. Blok – Priebeh VO

 •       Zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom s dôrazom na verejnú súťa           
 •       Zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
 •       Podlimitné zákazky bez využitia Elektronického trhoviska
 •       Podlimitné zákazky s využitím Elektronického trhoviska 
 •       Koncesia
 •       Predkladanie ponúk, Komisia    
 •      Otváranie ponúk – časť „Ostatné“ - vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti,
 •      Zoznam hospodárskych subjektov, Register osôb so zákazom
 •      Vyhodnocovanie ponúk (z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky)
 •       Otváranie ponúk - časť „Kritériá“
 •       Jednokolové otváranie ponúk
 •       Elektronická aukcia
 •       Informácia o vyhodnotení
 •       Uzavretie zmluvy; Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
 •       Povinnosti verejného obstarávateľa a Úradu pre verejné obstarávanie uverejniť informácie a        dokumenty v profile (§ 64 ZVO), informačné povinnosti podľa § 166 ZVO
 •       Referencie a ich evidencia

 

6. Blok – Zmluvy vo VO

 •       Dokumentácia a oznámenia používané vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k profilu
 •       Obchodné podmienky
 •       Register partnerov verejného sektora
 •       Uzatvorenie zmluvy ako výsledok procesu VO
 •       Uzatváranie dodatkov (§ 18 ZVO)
 •       Odstúpenie od zmluvy (§ 19 ZVO)

 

7. Blok – EKS a Zákazky s nízkou hodnotou

 •       Elektronické trhovisko
 •       Zákazky s nízkou hodnotou
 •       Partnerská dohoda

 

8. Blok – Revízne postupy, Kontrola VO, Úrad pre verejné obstarávanie, Elektronizácia VO.

 •       Žiadosť o nápravu
 •       Námietky
 •       Odvolacie konanie
 •       Preskúmanie rozhodnutí ÚVO súdom, Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy        alebo rámcovej dohody
 •       Kontrola vo verejnom obstarávaní, správne delikty a pokuty
 •       Úrad ako orgán dohľadu nad VO – kompetencie
 •       Rozhodovacia prax ÚVO, Výkladové stanoviská, Metodické usmernenia, Dopad činnosti ÚVO
 •       Činnosť Rady ÚVO ako 2. stupňového orgánu
 •       Stav elektronizácie verejného obstarávania v SR, dostupné systémy na trhu

 

 

Lektori.

  

Mgr. Ľubomír Kubička

v spoločnosti VO SK, a.s. pracuje na pozícii team lídra pre procesy obstarávania. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Verejné obstarávanie pozná detailne tak zo strany uchádzača ako aj zo strany verejného obstarávateľa. Svoje skúsenosti získal v súkromnej ako aj štátnej sfére.  

 

Mgr. Silvia Grünzweigová

Má bohaté, viac ako 10 ročné skúsenosti s kontrolou verejných obstarávaní v rámci eurofondových zákaziek. Pracovala ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na Riadiacom orgáne na Ministerstve životného prostredia na oddelení kontroly verejného obstarávania a na odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2012 patrila medzi odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie. Od augusta 2016 pôsobí na pozícii konzultanta pre verejné obstarávanie  v spoločnosti VO SK a.s. a realizuje verejné obstarávania na kľúč pre klientov.

 

Mgr. Martin Daniš

Verejnému obstarávaniu sa profesionálne venuje 6 rokov. Okrem práce na strane verejných obstarávateľov má bohaté skúsenosti aj so zastupovaním klientov na strane dodávateľov, a to pri príprave ponúk, komunikácii s verejnými obstarávateľmi, ako aj pri uplatňovaní revíznych postupov.

 

JUDr. Martin Oravec, LL.M.

Pôsobí v spoločnosti VO SK, a.s. na pozícii senior špecialistu pre procesy obstarávania. Má rozsiahle skúsenosti a vedomosti z oblasti verejného obstarávania ako aj z ochrany hospodárskej súťaže, obchodného práva a zmluvného práva. Pred svojím pôsobením pre VO SK, a.s. pracoval na odbore konania o námietkach Úradu pre verejné obstarávanie, v súkromnom sektore predovšetkým v advokácii a oblasti výstavby energetických zariadení (elektrární).

 

Ing. Branislav Šarmír

predseda predstavenstva spoločnosti VO SK, a.s.. Vzdelanie získal na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých nadnárodných spoločnostiach v oblasti telekomunikácií a bankovníctva. Verejným obstarávaním sa zaoberá 8 rokov, zameriava sa na ekonomický aspekt tendrovania a na nastavenie kritérií vyhodnocovania ponúk. 

 

 

 

Účastnícky poplatok.

 

225 EUR bez DPH / 270 EUR s DPH

 Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.

 Navyše od nás dostanete Zákon o VO, ktorý môžete mať stále so sebou.

Postup: vyplňte prihlášku – tým si rezervujete miesto, zašleme Vám fakturačné údaje, vykonáte                    úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na                                mieste.

 

Informácie a otázky.

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 774 777, info@vosk_sk

 

_________________________________________________________ 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

 

 

Prihláška

Polia označené * sú povinné

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype