Školenie 01.-02.03.18 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

 Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete sa učiť od skúsených odborníkov z praxe? Seminár je určený primárne pre nováčikov a mierne pokročilých vo verejnom obstarávaní na strane verejného obstarávateľa ako aj na strane uchádzača. Počas dvoch dní sa dozviete všetko najdôležitejšie z verejného obstarávania. Po absolvovaní seminára získate Certifikát účasti. 

64916449_s.jpg

Dátum a miesto konania.

Dňa:                01.-02.03.2018 (štvrtok-piatok)

V čase:            8:30 - 14:30 (registrácia prvý deň od 08:00)

Miesto:            VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava

 

Program seminára.

1.     blok – Úvod do verejného obstarávania

 • Čo je verejné obstarávanie (VO)
 • Štruktúra Zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)
 • Základné princípy VO
 • Definovanie pojmov verejný obstarávateľ, obstarávateľ, obstarávateľ podľa  § 8 ZVO
 • Rámcová dohoda

 

2.     blok – Stanovenie stratégie VO

 • Plán VO
 • Definovanie a špecifikácia predmetu zákazky; voľba CPV
 • Prieskum trhu a Prípravné trhové konzultácie, Konflikt záujmov
 • Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) a pravidlá jej výpočtu, test bežnej dostupnosti, Finančné limity
 • Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa ZVO; Profil verejného obstarávateľa a obstarávateľa
 • Výnimky zo ZVO
 • Stratégia a riziká vo VO
 • Postupy VO (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg a súťaž návrhov)

 

3.     Blok – Príprava VO

 • Rozdelenie zákaziek na časti
 • Podmienky účasti - § 32, § 33, § 34, § 35 a § 36 ZVO
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk, algoritmy hodnotenia ponúk
 • Obchodné podmienky

 

4.     Blok – Spracovanie súťažných podkladov (SP) a oznámenia o vyhlásení

 • Špecifiká komunikácie, vysvetľovanie
 • Zábezpeka
 • Využitie subdodávateľov
 • Jednotný európsky dokument, Samo-očisťovací mechanizmus
 • Príprava oznámenia o vyhlásení VO (výzvy na predkladanie ponúk)

 

5.     Blok – Priebeh VO

 • Zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom s dôrazom na verejnú súťaž
 • Zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
 • Podlimitné zákazky bez využitia Elektronického trhoviska
 • Podlimitné zákazky s využitím Elektronického trhoviska
 • Koncesia
 • Predkladanie ponúk, Komisia   
 • Otváranie ponúk – časť „Ostatné“ - vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti,
 • Zoznam hospodárskych subjektov, Register osôb so zákazom
 • Vyhodnocovanie ponúk (z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky)
 • Otváranie ponúk - časť „Kritériá“
 • Jednokolové otváranie ponúk
 • Elektronická aukcia
 • Informácia o vyhodnotení
 • Uzavretie zmluvy; Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
 • Povinnosti verejného obstarávateľa a Úradu pre verejné obstarávanie uverejniť informácie a dokumenty v profile (§ 64 ZVO), informačné povinnosti podľa § 166 ZVO
 • Referencie a ich evidencia

 

6.     Blok – Zmluvy vo VO

 • Dokumentácia a oznámenia používané vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k profilu
 • Obchodné podmienky
 • Register partnerov verejného sektora
 • Uzatvorenie zmluvy ako výsledok procesu VO
 • Uzatváranie dodatkov (§ 18 ZVO)
 • Odstúpenie od zmluvy (§ 19 ZVO)

 

7.     Blok – EKS a Zákazky s nízkou hodnotou

 • Elektronické trhovisko
 • Zákazky s nízkou hodnotou
 • Partnerská dohoda

 

8.     Blok – Revízne postupy, Kontrola VO, Úrad pre verejné obstarávanie, Elektronizácia VO.

 • Žiadosť o nápravu
 • Námietky
 • Odvolacie konanie
 • Preskúmanie rozhodnutí ÚVO súdom, Návrh na určenie neplatnosti zmluvy,
 • koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
 • Kontrola vo verejnom obstarávaní, správne delikty a pokuty
 • Úrad ako orgán dohľadu nad VO – kompetencie
 • Rozhodovacia prax ÚVO, Výkladové stanoviská, Metodické usmernenia, Dopad činnosti ÚVO
 • Činnosť Rady ÚVO ako 2. stupňového orgánu
 • Stav elektronizácie verejného obstarávania v SR, dostupné systémy na trhu

 

Lektori.

Mgr. Ľubomír Kubička

v spoločnosti VO SK, a.s. pracuje na pozícii team lídra pre procesy obstarávania. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Verejné obstarávanie pozná detailne tak zo strany uchádzača ako aj zo strany verejného obstarávateľa. Svoje skúsenosti získal v súkromnej ako aj štátnej sfére.  

 

Mgr. Silvia Grünzweigová

Má bohaté, viac ako 10 ročné skúsenosti s kontrolou verejných obstarávaní v rámci eurofondových zákaziek. Pracovala ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na Riadiacom orgáne na Ministerstve životného prostredia na oddelení kontroly verejného obstarávania a na odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2012 patrila medzi odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie. Od augusta 2016 pôsobí na pozícii konzultanta pre verejné obstarávanie  v spoločnosti VO SK a.s. a realizuje verejné obstarávania na kľúč pre klientov.

 

Mgr. Martin Daniš

Verejnému obstarávaniu sa profesionálne venuje 6 rokov. Okrem práce na strane verejných obstarávateľov má bohaté skúsenosti aj so zastupovaním klientov na strane dodávateľov, a to pri príprave ponúk, komunikácii s verejnými obstarávateľmi, ako aj pri uplatňovaní revíznych postupov.

 

Ing. Branislav Šarmír

predseda predstavenstva spoločnosti VO SK, a.s.. Vzdelanie získal na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých nadnárodných spoločnostiach v oblasti telekomunikácií a bankovníctva. Verejným obstarávaním sa zaoberá 8 rokov, zameriava sa na ekonomický aspekt tendrovania a na nastavenie kritérií vyhodnocovania ponúk. 

 

Účastnícky poplatok.

 

225 EUR bez DPH / 270 EUR s DPH

 Poplatok zahŕňa občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.

 Navyše od nás dostanete Zákon o VO, ktorý môžete mať stále so sebou.

 Postup: vyplňte prihlášku – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje,  vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na mieste.

Informácie a otázky.

Branislav Šarmír, 0902 774 777, info@vosk_sk

_________________________________________________________ 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

 

 

Prihláška

Polia označené * sú povinné

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype