Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

4906582_s.jpg

Dobrý deň,

radi by sme Vás pozvali na ďalšie školenie v oblasti verejného obstarávania, zamerané na revízne postupy vo verejnom obstarávaní.

dňa:                    13. mája 2015 (streda)

v čase:               09:00 - 15:00 (registrácia od 08:30)

miesto:               VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

Obsahové zameranie:

Seminár je určený pre verejných obstarávateľov so zameraním na spôsoby vybavovania a možností obrany proti revíznym postupom uchádzačov.

Špecificky je zameraný na zákonom definované mechanizmy nápravy pri podozrení z porušovania princípov verejného obstarávania  alebo pri nesúladnosti postupov so zákonom o verejnom obstarávaní.

Program školenia:

  • Revízne postupy všeobecne

žiadosť o nápravu, námietky, odvolanie, správne súdnictvo

  • Žiadosť o nápravu

prípady prípustnosti podania žiadosti o nápravu, spôsob podania, forma, vybavenie žiadosti o nápravu

  • Žiadosť o nápravu vs. otázky k súťažným podkladom

kedy je lepšie podať žiadosť o nápravu a kedy je lepšie podať otázky k súťažným podkladom

  • Námietka

kto môže podať námietku, kedy, voči čomu, akým spôsobom sa podáva námietka, čo sa stane, ak nie je námietka podaná správnym spôsobom. Jednotlivé prípady z praxe.

  • Konanie o námietkach na UVO

koncentračná zásada, autoremedúra, pojednávanie o námietkach, lehota na rozhodnutie, povinnosť rešpektovania rozhodnutia, kaucia, vrátenie kaucie. Jednotlivé prípady z praxe.

  • Odvolacie konanie

voči akému úkonu je možné podať odvolanie, na koho sa podáva, výška kaucie, lehota na rozhodnutie, povinnosť rešpektovania rozhodnutia. Jednotlivé prípady z praxe.

  • Správne súdnictvo

prípustnosť podania žaloby, lehota na podanie žaloby, pozastavenie vykonateľnosti, jednotlivé prípady z praxe.

  • Diskusia


Lektor - JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /2013/, spoluautorom publikácie Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /2012/, Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /2013/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok:

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH

Poplatok za seminár zahŕňa:

Občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

 

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype