Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

4906582_s.jpg

Dobrý deň,

radi by sme Vás pozvali na ďalšie školenie v oblasti verejného obstarávania, zamerané na revízne postupy vo verejnom obstarávaní.

dňa:                    13. mája 2015 (streda)

v čase:               09:00 - 15:00 (registrácia od 08:30)

miesto:               VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

Obsahové zameranie:

Seminár je určený pre verejných obstarávateľov so zameraním na spôsoby vybavovania a možností obrany proti revíznym postupom uchádzačov.

Špecificky je zameraný na zákonom definované mechanizmy nápravy pri podozrení z porušovania princípov verejného obstarávania  alebo pri nesúladnosti postupov so zákonom o verejnom obstarávaní.

Program školenia:

  • Revízne postupy všeobecne

žiadosť o nápravu, námietky, odvolanie, správne súdnictvo

  • Žiadosť o nápravu

prípady prípustnosti podania žiadosti o nápravu, spôsob podania, forma, vybavenie žiadosti o nápravu

  • Žiadosť o nápravu vs. otázky k súťažným podkladom

kedy je lepšie podať žiadosť o nápravu a kedy je lepšie podať otázky k súťažným podkladom

  • Námietka

kto môže podať námietku, kedy, voči čomu, akým spôsobom sa podáva námietka, čo sa stane, ak nie je námietka podaná správnym spôsobom. Jednotlivé prípady z praxe.

  • Konanie o námietkach na UVO

koncentračná zásada, autoremedúra, pojednávanie o námietkach, lehota na rozhodnutie, povinnosť rešpektovania rozhodnutia, kaucia, vrátenie kaucie. Jednotlivé prípady z praxe.

  • Odvolacie konanie

voči akému úkonu je možné podať odvolanie, na koho sa podáva, výška kaucie, lehota na rozhodnutie, povinnosť rešpektovania rozhodnutia. Jednotlivé prípady z praxe.

  • Správne súdnictvo

prípustnosť podania žaloby, lehota na podanie žaloby, pozastavenie vykonateľnosti, jednotlivé prípady z praxe.

  • Diskusia


Lektor - JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /2013/, spoluautorom publikácie Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /2012/, Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /2013/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Účastnícky poplatok:

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH

Poplatok za seminár zahŕňa:

Občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

 

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype