Protischránková novela zákona o VO - Nový termín

Dňa 17.9.2015 Národná rada Slovenskej republiky opakovane schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzv.  „protischránkovú novelu“. Prelomila tak veto prezidenta SR.

4866092_s.jpg

Ide o pomerne rozsiahlu novelu zákona, ktorá v sebe inkorporuje už nové prvky smerníc o verejnom obstarávaní (elektronizácia), avšak zákonodarca v novele reaguje aj na aplikačné problémy elektronického trhoviska, ako aj preukazovania majetkovej účasti. Novela sa dotkne všetkých subjektov verejného obstarávania, zmeny sa týkajú verejných obstarávateľov pri príprave verejného obstarávania, ale tiež uchádzačov pri príprave ponúk.

Pre veľký záujem sme pripravili ďalší seminár, na ktorý by sme Vás radi pozvali. 

dňa:                   18. novembra 2015 (streda)   

v čase:               09:00 - 14:30 (registrácia od 08:30)

miesto:              VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

Program:

  • nové výnimky a nové limity v zákone o verejnom obstarávaní
  • nová právna úprava trhoviska - novinky, registrácia, výmaz, zhodnotenie aplikácie EKS
  • zrušenie § 26a a nový register konečného užívateľa výhod - interterporálne ustanovenia, vznik registra, zápis, výmaz, možnosť výpovede zmluvy, preukazovanie zápisu, subdodávatelia,
  • elektronizácia verejného obstarávania - princípy, druhy prenosových systémov, fakultatívna/obligatórna
  • dynamický nákupný systém - EKS na nadlimitné zákazky?
  • ako postupovať, ak v EKS nedostal verejný obstarávateľ žiadnu ponuku - legislatívne vyjasnenie
  • informácie o zásadných zmenách a nových inštitútoch pripravovaného nového zákona o verejnom obstarávaní
  • novinka: budeme hovoriť aj o nových Obchodných podmienkach elektronického trhoviska, ktoré sú účinné tiež od 01.11.2015
  •   diskusia.

Lektor - JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/ a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov /Wolters Kluwer 2014/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár /Wolters Kluwer 2015/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.


Účastnícky poplatok:

75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH

Poplatok za seminár zahŕňa:

Občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype