Zverejňujú štátom vlastnené firmy zmluvy?

Slabo. Napomáha tomu nejasný zákon. 

CRZPri nedávnom hodnotení zverejňovania zmlúv samosprávami sme sa rozhodli rozšíriť okruh pozorovania a pozrieť sa na to, ako zmluvy zverejňujú podniky, ktoré majetkovo ovláda štát alebo samosprávy. Kým zverejňovanie samospráv je aj v médiách pod relatívnym drobnohľadom, kontrole štátnych podnikov je venovaná malá pozornosť. A to aj napriek tomu, že niektoré z nich (napr. Tipos, Košické teplárne) mali v minulosti problémy s efektívnou správou.

Pritom mnohé z podnikov so štátnou účasťou majú rozpočty väčšie ako samosprávy – len samotný Slovenský plynárenský priemysel s 51% štátnou účasťou má ročné náklady okolo 2,5 miliardy euro, čo je približne 70% výdavkov všetkých slovenských samospráv.

Transparency zaujímalo ako sa s povinnosťou zverejňovať zmluvy vysporiadalo 45 subjektov, prevažne firiem väčšinovo vlastnených Fondom národného majetku, ministerstvami alebo samosprávami.  Okrem firiem boli zaradené aj vybrané štátne fondy a príspevkové/rozpočtové organizácie. Výsledky nášho prieskumu ukazujú na 1) problematickú definíciu, kto a čo má zverejňovať; 2) nízky záujem štátu interpretovať a kontrolovať povinnosť zverejňovania; 3) roztrúsenosť dokumentov a 4) rôznu kvalitu zverejňovaných dokumentov.


Ktoré firmy majú čo zverejňovať?

Ktoré štátom vlastnené spoločnosti majú povinnosť zverejňovať zmluvy a ktoré nie? Zákon hovorí o povinných osobách (§2) ako aj o povinne zverejňovanej zmluve (§5a), ktorá sa „týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie“.

Prieskum Transparency ukazuje, že rôzne spoločnosti si tento zákon vykladajú rozdielne. Niektoré, napríklad Eximbanka alebo Slovenská záručná a rozvojová banka, tvrdia, že sa na nich zákon nevzťahuje, keďže hospodária s vlastnými prostriedkami. Iné zverejňujú len zmluvy, pri ktorých sa nakladá s verejnými zdrojmi (Zvolenská teplárenská) a niektoré zverejňujú podľa vlastných slov aj nad rámec zákona (Tipos).

Myslíme si, že zo 45 skúmaných spoločností približne polovica zverejňuje zmluvy. (Nemôžeme si byť istí, keďže zistiť, koľko zmlúv bolo naozaj uzatvorených je skoro nemožné). Sú to predovšetkým spoločnosti priamo vlastnené ministerstvami alebo samosprávami ako Tipos, Lesy SR alebo železničné spoločnosti. Nezverejňujú hlavne spoločnosti s väčšinovou účasťou Fondu národného majetku. Približne štvrtina spoločností, predovšetkým banky a energetické spoločnosti, tvrdia, že nemajú povinnosť zverejňovať. Pri zvyšných sme mali pocit, že informácie zverejňujú iba čiastočne – nepravdepodobným sa nám zdá, že teplárenské podniky v Košiciach, Martine, Zvolene a Žiline uzatvorili od začiatku roku spolu len približne 15 zmlúv a že Letisko Bratislava neuzatvorilo s ČSA zmluvu pri otváraní nových destinácií.

(Prehľad o zverejňovaní, či nezverejňovaní v tabuľke 1)

V tomto ohľade je zarážajúci je postoj Fondu národného majetku ako akcionára väčšiny týchto spoločností. FNM žiadne stanovisko ako majú ním ovládané spoločnosti zverejňovať zmluvy nevydal, argumentujúc že sú to samostatné subjekty, voči ktorým nie je „metodickým orgánom“.

Musia zverejňovať?

Najčastejším argumentom spoločností nezverejňujúcich zmluvy s majetkovou účasťou štátu je, že sú spoločnosťami nehospodáriacimi s verejnými zdrojmi podľa zákona o rozpočtových pravidlách, a teda sa na ne povinnosť zverejňovať nevzťahuje. Keďže doteraz súdy o žiadnej žalobe za nezverejňovanie nerozhodovali, nemôžeme vedieť, či by takáto argumentácia obstála.

Je však otázkou, či je možné a vôbec správne chápať verejné financie takto úzko a spôsobom, kde sa v momente prenesenia verejných prostriedkov do nominálne súkromnej spoločnosti menia na prostriedky súkromné, nepodliehajúce verejnej kontrole. V podobnom duchu nedáva zmysel, že zo zverejňovania sú vynechané dcérske spoločností založené štátnymi firmami.

Kdeže sú dokumenty?

Aj keď spoločnosť zmluvy zverejňuje, neznamená to, že nájsť ich je jednoduché. Napríklad z trojky železničných spoločností na vlastných stránkach zmluvy zverejňuje Cargo a ŽSR, do vládneho Centrálneho registra zmlúv (CRZ) ich posiela Železničná spoločnosť Slovensko. Všetky tri sú 100% vlastnené štátom a patria pod Ministerstvo dopravy. Štátny fond rozvoja bývania zverejňoval do apríla zmluvy na CRZ, neskôr už na vlastnej stránke.

Zmluvy spoločností so štátnou účasťou tak kopírujú problém roztrúsenosti v samosprávach, napriek tomu, že neexistuje žiadny dobrý dôvod, prečo nezverejňovať v CRZ.


Aké kvalitné sú dokumenty?

Spoločnosti zverejňujú dokumenty rôzne, najlepšie ich zverejňujú tí, ktorí posielajú zmluvy do CRZ . Je to pravdepodobne preto, že sú systémom nútení vyplniť popisné údaje.

Kvalita zverejňovania sa líši aj v samotnom CRZ. Nájdu sa tam zmluvy bez hodnoty plnenia (Správa služieb diplomatickému zboru, a.s) alebo zmluvy, ktorým chýbajú prílohy (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.). Potvrdzuje sa, že kvalita zverejnenia závisí predovšetkým od prístupu povinných osôb k zverejňovaniu. Tí, ktorí zverejňujú mimo CRZ majú rovnaké problémy ako samosprávy: zmluvy často zverejňujú bez hodnôt, vo formáte neumožňujúcom vyhľadávanie a bez možnosti vytriediť si len dokumenty podľa dátumu, či dodávateľa.

Najlepšie podľa metodiky Transparency zverejňuje Národný žrebčín v TopoľčiankachSARIO. Z možných 100 bodov získali 90 bodov. Najhoršie zverejňuje Dopravný podnik mesta Prešov (10 bodov), Letisko M.R. Štefánika v BratislaveJadrová a vyraďovacia spoločnosť (po 15 bodov). Priemer spoločností, ktoré zmluvy zverejňujú (57,5 b.) sa zásadne nelíši od priemeru samospráv (60,2 b). Naopak, spoločnosti, ktoré využívajú CRZ majú v priemere dvojnásobok bodov (80 b.) oproti tým, ktoré CRZ nevyužívajú (41 b).

Úplný rebríček kvality zverejňovania je dostupný v tabuľke 2. (Detailný rebríček na stiahnutie vo formáte xls tu).


Čo by mal štát robiť lepšie?

Ak má ma zverejňovania zmlúv zmysel, je nevyhnutné, aby sa robilo poriadne. Zverejnené zmluvy síce vytvárajú tlak na lepšie, hospodárnejšie nakladanie s verejným majetkom, ale sami osebe nestačia. Ak má štát záujem na tom, aby zverejňovanie dávalo zmysel, tak musí:

  • Jasne stanoviť štandardy zverejňovaných zmlúv;
  • Zhromažďovať zverejnené zmluvy na jednom mieste;
  • Kontrolovať a sankcionovať nezverejňovanie zmlúv;
  • Analyzovať zhromaždené dáta.

Podľa odhadov Transparency povinné osoby ročne zverejnia približne 200 tisíc zmlúv. Tieto dáta môžu byť nenahraditeľným zdrojom pre analýzu hospodárenia povinných osôb, napríklad už len porovnávaním nákupu jednoduchých tovarov ako kancelárskych potrieb. Ak však ostanú ležať skladom a celá kontrola bude ponechaná na zopár novinárov a aktivistov, hromada zverejnených zmlúv zasype úmysel o transparentnosti ako nástroja pre efektívnejšie fungovanie štátu.

Tabuľka 1:  Zoznam skúmaných firiem a status zverejňovania (google doc)

Spoločnosť zverejňuje? vysvetlenie? počet zmlúv na vlastnej stránke počet zmlúv v CRZ link na stránku
Bratislavská teplárenská, a.s. nie bez odpovede na e-mail 0 1 http://www.batas.sk
Burza cenných papierov, a.s. nie nezaložená FNM, nie je povinnou osobou 0 0 http://www.bsse.sk/
DMD GROUP, a.s (resp. KOTADEF, ZŤS Špeciál, ZVS Holding) nie akciová spoločnosť nehospodáriaca s verejnými zdrojmi 0 3 (za všetky) http://www.dmd.sk/
Dopravný podnik Bratislava áno   cca 40 n/a http://zverejnovanie.dpb.sk/zmluvy
Dopravný podnik Košice áno   cca 80 n/a http://www.dpmk.sk/dpmk/zmluvy
Dopravný podnik Prešov áno   cca 30 n/a http://www.dpmp.sk/zmluvy.html
Dopravný podnik Žilina áno   cca 20 n/a http://www.dpmz.sk/zmluvy/
Exportno-importná banka nie vlastné zdroje financovania 0 0 http://www.eximbanka.sk/sk/informacie/zmluvy-faktury-objednavky/zmluvy.html?page_id=16457
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť áno   vyše 100 0 http://www.javys.sk/sk/index.php?page=obchodne-informacie/obstaravanie/zverejnene-zmluvy-a-objednavky
KÚPELE SLIAČ a.s. nie nevedia, či sú povinná osoba 0 0 http://www.spa-sliac.sk/
Lesy SR áno   0 vyše 500 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Lesy+SR+%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Letecké opravovne Trenčín, š.p. áno   0 vyše 30 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Leteck%C3%A9+opravovne+Tren%C4%8D%C3%ADn%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava pravdepodobne čiastočne / nie „subjekt podnikajúci s vl. prostriedkami; zverejňuje všetky zmluvy, ktoré spĺňajú definíciu povinne zverejňovaných zmlúv“ vyše 150 1 http://www.airportbratislava.sk/files/docs/zmluvy.html
Letové prevádzkové služby SR, š.p. Bratislava áno   0 vyše 20 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Letov%C3%A9+prev%C3%A1dzkov%C3%A9+slu%C5%BEby+Slovenskej+republiky%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Martinská teplárenská, a.s. pravdepodobne čiastočne / nie bez odpovede na e-mail 6 4 http://mtas.sk/dokumenty/index.php?s=Z&y=2011
Mincovňa Kremnica pravdepodobne čiastočne / nie   7 0 http://www.mint.sk/onas_dokumenty.php?doc=zmluvy
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. áno   0 32 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22N%C3%A1rodn%C3%BD+%C5%BEreb%C4%8D%C3%ADn+Topo%C4%BE%C4%8Dianky%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+%C5%A1.p.+%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Rozhlas a televízia Slovenska áno   0 vyše 2000 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Rozhlas+a+telev%C3%ADzia+Slovenska%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Sario, a. s. áno   0 23 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Slovensk%C3%A1+agent%C3%BAra+pre+rozvoj+invest%C3%ADci%C3%AD+a+obchodu.+%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
SEPS, a.s. pravdepodobne čiastočne / nie bez odpovede na e-mail 4 2 http://www.sepsas.sk/seps/PovinneZverejnovaneZmluvy.asp?kod=512
Slovenská konsolidačná, a. s. áno   0 20 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Slovensk%C3%A1+konsolida%C4%8Dn%C3%A1%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Slovenská pošta, š.p. áno   0 vyše 300 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Slovensk%C3%A1+po%C5%A1ta%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. nie nie je subjekt verejnej správy, nebola uzatvorená žiadna zmluva s informáciou za za verejné prostriedky 0 0 http://www.szrb.sk/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nie bez odpovede na e-mail 0 0 http://www.spp.sk/
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. áno   0 cca 1000 http://www.svp.sk/svp/default.asp?id=46&mnu=46
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. áno   0 cca 90 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Spr%C3%A1va+slu%C5%BEieb+diplomatick%C3%A9mu+zboru%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
SSE, a.s. nie nie je subjektom povinným k zverejňovaniu zmlúv 0 0 http://www.sse.sk/
Štátny fond rozvoja bývania áno do apríla v CRZ, potom na vlastnej stránke cca 100 vyše 400 http://www.sfrb.sk/zmluvy.html
Tepláreň Košice, a.s. pravdepodobne čiastočne / nie   2 0 http://www.teko.sk/web/guest/zverejnovanie-zmluv
Tipos, a. s. áno   vyše 50 0 http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=463
Transpetrol, a. s. nie žiadna zmluva uzatvorená za verejné prostriedky 0 0 http://www.transpetrol.sk/media/dokumenty/zoznam-objednavok-a-faktur/
Trnavská teplárenská, a.s. nie bez odpovede na e-mail 0 0 http://www.tatas.sk/
Vodohospodárska výstavba, š. p. áno   0 vyše 100 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vodohospod%C3%A1rska+v%C3%BDstavba%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce pravdepodobne čiastočne / nie   0 cca 10 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vojensk%C3%A9+lesy+a+majetky+SR%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Vojenský opravárenský podnik 015, Nováky, š.p. áno   0 cca 15 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vojensk%C3%BD+oprav%C3%A1rensk%C3%BD+podnik+Nov%C3%A1ky%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Vojenský opravárenský podnik 027, Trenčín, š.p. áno   0 cca 30 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vojensk%C3%BD+oprav%C3%A1rensk%C3%BD+podnik+Tren%C4%8D%C3%ADn%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.+s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Všeobecná zdravotná poisťovňa áno   0 vyše 4000 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22V%C5%A1eobecn%C3%A1+zdravotn%C3%A1+pois%C5%A5ov%C5%88a+a.s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Východoslov. energetika a.s. nie neuzatvára zmluvy, ktoré by spĺňali definíciu povinne zverejňovaných zmlúv 0 1 http://www.vse.sk/
Západoslovenská energetika,a.s nie podľa Stanov spoločnosti je ZSE definovaná ako súkromná akciová spoločnosť, ktorej z platnej legislatívy povinnosť zverejňovať zmluvy nevyplýva 0 1 http://www.zse.sk/
Zvolenská teplárenská, a.s. pravdepodobne čiastočne / nie vo všeobecnosti neuzatvára zmluvy, predmetom ktorých je obstaranie za verejné prostriedky 1 0 http://www.zvtp.sk/zmluvy.xhtml
Železnice Slovenskej Republiky áno   vyše 500 cca 10 http://zmluvy.zsr.sk/zmluvy/VerejneZmluvy.aspx/
Železničná spoločnosť Slovensko áno   0 cca 150 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&&order=21&art_zs1=%22%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1+spolo%C4%8Dnos%C5%A5+Slovensko%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s.%22&page=1
Žilinská teplárenská, a.s. pravdepodobne čiastočne / nie bez odpovede na e-mail 0 2 http://www.teplarenzilina.sk/
ŽS Cargo Slovakia pravdepodobne čiastočne nejasná odpoveď, či ide iba o zmluvy z verejného obstrávania približne 280 2 http://www.zscargo.sk/sk/pre-verejnost/obstaravanie-predaj-a-prenajom/obstaravanie/prehlad-uzatvorenych-zmluv/zoznam-zmluv/

Tabuľka 2: Poradie skúmaných firiem podľa kvality zverejnenia (google doc)

Poradie Spoločnosť Skóre (max 100) Link na stránku
1.-2. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. 90 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22N%C3%A1rodn%C3%BD+%C5%BEreb%C4%8D%C3%ADn+Topo%C4%BE%C4%8Dianky%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+%C5%A1.p.+%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
1.-2. Sario, a. s. 90 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Slovensk%C3%A1+agent%C3%BAra+pre+rozvoj+invest%C3%ADci%C3%AD+a+obchodu.+%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
3.-6. Vseobecna zdravotna poistovna 88 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22V%C5%A1eobecn%C3%A1+zdravotn%C3%A1+pois%C5%A5ov%C5%88a+a.s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
3.-6. Letové prevádzkové služby SR, š.p. Bratislava 88 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Letov%C3%A9+prev%C3%A1dzkov%C3%A9+slu%C5%BEby+Slovenskej+republiky%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
3.-6. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce 88 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vojensk%C3%A9+lesy+a+majetky+SR%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
3.-6. Vojenský opravárenský podnik 027, Trenčín, š.p. 88 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vojensk%C3%BD+oprav%C3%A1rensk%C3%BD+podnik+Tren%C4%8D%C3%ADn%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.+s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
7.-8. Lesy SR 86 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Lesy+SR+%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
7.-8. Rozhlas a televízia Slovenska 86 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Rozhlas+a+telev%C3%ADzia+Slovenska%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
9. Slovenská pošta, š.p. 83 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Slovensk%C3%A1+po%C5%A1ta%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
10.-11. Tepláreň Košice, a.s. 78 http://www.teko.sk/web/guest/zverejnovanie-zmluv
10.-11. Vojenský opravárenský podnik 015, Nováky, š.p. 78 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Vojensk%C3%BD+oprav%C3%A1rensk%C3%BD+podnik+Nov%C3%A1ky%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
12. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 73 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Spr%C3%A1va+slu%C5%BEieb+diplomatick%C3%A9mu+zboru%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
13. Štátny fond rozvoja bývania 72 http://www.sfrb.sk/zmluvy.html
14. Železničná spoločnosť Slovensko 68 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&&order=21&art_zs1=%22%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1+spolo%C4%8Dnos%C5%A5+Slovensko%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s.%22&page=1
15.-16. Vodohospodárska výstavba, š. p. 66 http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=zoznam-zmluv—urad-vlady
15.-16. Letecké opravovne Trenčín, š.p. 66 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Leteck%C3%A9+opravovne+Tren%C4%8D%C3%ADn%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s.%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
17. Slovenská konsolidačná, a. s. 63 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%22Slovensk%C3%A1+konsolida%C4%8Dn%C3%A1%2C (35.6 °F) (35.6 °F (2 °C)) (35.6 °F (2 °C) (2 °C (35.6 °F)))+a.s%22&nazov=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 61 http://www.svp.sk/svp/default.asp?id=46&mnu=46
19.-20. Dopravný podnik Bratislava 40 http://zverejnovanie.dpb.sk/zmluvy
19.-20. Dopravný podnik Košice 40 http://www.dpmk.sk/dpmk/zmluvy
21.-23. Martinská teplárenská, a.s. 35 http://mtas.sk/dokumenty/index.php?s=Z&y=2011
21.-23. Železnice Slovenskej Republiky 35 http://zmluvy.zsr.sk/zmluvy/VerejneZmluvy.aspx/
21.-23. Tipos, a. s. 35 http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=463
24. Zvolenská teplárenská, a.s. 33 http://www.zvtp.sk/zmluvy.xhtml
25. SEPS, a.s. 32 http://www.sepsas.sk/seps/PovinneZverejnovaneZmluvy.asp?kod=512
26.-27. Mincovňa Kremnica 30 http://www.mint.sk/onas_dokumenty.php?doc=zmluvy
26.-27. ŽS Cargo Slovakia 30 http://www.zscargo.sk/sk/pre-verejnost/obstaravanie-predaj-a-prenajom/obstaravanie/prehlad-uzatvorenych-zmluv/zoznam-zmluv/
28. Dopravný podnik Žilina 23 http://www.dpmz.sk/zmluvy/
29.-30. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť 15 http://www.javys.sk/sk/index.php?page=obchodne-informacie/obstaravanie/zverejnene-zmluvy-a-objednavky
29.-30. Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava 15 http://www.airportbratislava.sk/files/docs/zmluvy.html
31. Dopravný podnik Prešov 10 http://www.dpmp.sk/zmluvy.html

Zdroj: www.etrend.sk 3.8.2011 / Blogy / Matej Kurian

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype