Zoznam podnikateľov

Potvrdenie o zápise v zozname podnikateľov má uchádzačom a záujemcom uľahčiť preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a odbremeniť ich tak od nutnosti predkladania rôznych dokladov vyžadovaných na účely verejného obstarávania

Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vedie Úrad verejného obstarávania zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali.

Potvrdenie o zápise v zozname podnikateľov má uchádzačom a záujemcom uľahčiť preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a odbremeniť ich tak od nutnosti predkladania rôznych dokladov vyžadovaných na účely verejného obstarávania.

Potvrdenie má platnosť 1 rok. Ak by sa jednotlivé doklady predkladali samostatne, vtedy je platnosť takýchto dokladov len 3 mesiace. Pri skončení platnosti potvrdenia, ak má podnikateľ záujem vystaviť potvrdenie na ďalšie obdobie, je povinný znovu predložiť nové doklady nie staršie ako 3 mesiace a požiadať opäť o zapísanie do zoznamu podnikateľov.

Treba len upozorniť na to, že keď budete pripravovať súťaže vo verejnom obstarávaní, potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov nahrádza jednotlivé dokumenty týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní. A teda, ak uchádzač predkladá toto potvrdenie – t. j. Zápis do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie, nemôžete od neho žiadať duplicitné predkladanie dokladov, ktoré toto potvrdenie nahrádza, napr. nemôžete žiadať predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 16, dňa 17.4.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype