Zoznam podnikateľov

Potvrdenie o zápise v zozname podnikateľov má uchádzačom a záujemcom uľahčiť preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a odbremeniť ich tak od nutnosti predkladania rôznych dokladov vyžadovaných na účely verejného obstarávania

Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vedie Úrad verejného obstarávania zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali.

Potvrdenie o zápise v zozname podnikateľov má uchádzačom a záujemcom uľahčiť preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a odbremeniť ich tak od nutnosti predkladania rôznych dokladov vyžadovaných na účely verejného obstarávania.

Potvrdenie má platnosť 1 rok. Ak by sa jednotlivé doklady predkladali samostatne, vtedy je platnosť takýchto dokladov len 3 mesiace. Pri skončení platnosti potvrdenia, ak má podnikateľ záujem vystaviť potvrdenie na ďalšie obdobie, je povinný znovu predložiť nové doklady nie staršie ako 3 mesiace a požiadať opäť o zapísanie do zoznamu podnikateľov.

Treba len upozorniť na to, že keď budete pripravovať súťaže vo verejnom obstarávaní, potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov nahrádza jednotlivé dokumenty týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní. A teda, ak uchádzač predkladá toto potvrdenie – t. j. Zápis do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie, nemôžete od neho žiadať duplicitné predkladanie dokladov, ktoré toto potvrdenie nahrádza, napr. nemôžete žiadať predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 16, dňa 17.4.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype