Zmeny vo zverejňovaní dokumentov

Dňa 15.07.2012 nadobudol účinnosť §18 písmeno d) výnosu č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

Plné znenie §18 písm. d) výnosu:

„Štandardom pre všeobecné použitie formátov je spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné“

Rozširuje sa pôvodná požiadavka predošlých verzií výnosu o štandardoch pre IS VS, stanovenú iba pre formát PDF, na všetky typy formátov súborov. Pri vytváraní elektronických dokumentov, a to najmä pri digitalizácii z listinnej formy, je vo všetkých súboroch potrebné dodržiavať čitateľnosť akéhokoľvek tlačeného textu (najmä pri ukladaní do formátu PDF). Ak by sa nedodržala táto požiadavka, zabraňuje to ďalšiemu spracovávaniu, vyhľadávaniu v texte alebo čítaniu textu zrakovo postihnutými, čo je v rozpore s princípmi informatizácie spoločnosti.

Preto skenované dokumenty zásadne neukladajte vo forme obrázkov. Ak by mali formu obrázkov, treba použiť softvér na rozoznávanie písmen. Táto požiadavka sa netýka netextových prvkov ako je obrázok, logo, symbol ani rukou písaný text ako napr. podpis.

V prípade ak máte súbor, ktorý máte aj v textovej forme aj vo forme naskenovaného obrázku, splnením požiadavky je aj duálne poskytnutie oboch verzií (t. j. čitateľnej aj nečitateľnej zároveň).

Úrad pre verejné obstarávanie oznámil na svojom webovom sídle dňa 20. 7. 2012, že prijíma opatrenia, ktoré zabezpečia, že zverejňovaním dokumentov nebude dochádzať k zverejňovaniu rodného čísla. Zverejňovaním dokumentov nebude dochádzať k zverejňovaniu kópií úradných dokladov. Úrad plánuje vydať k splneniu týchto požiadaviek metodické usmernenie ako aj používateľskú príručku pre správne vkladanie dokumentov do CRDVO.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 34, dňa 21.8.2012

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype