Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

BLOG - Súčasný zákon o verejnom obstarávaní nie je práve žiarivým príkladom stability právneho prostredia. Doterajších 24 noviel (vzhľadom na postupné nadobúdanie účinnosti je ich však prakticky 29) počas siedmich rokov bolo minulý týždeň doplnených jubilejnou 25. novelou. 

5109986_s.jpg
Táto novela z 28.1.2014 vznikla logicky ako pozmeňovací návrh k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Mimochodom, tento pozmeňovací návrh bol predložený výborom pre pôdohospodárstvo a životné prostredie  dňa 28.1.2014  v ten istý deň v treťom čítaní odhlasovaný plénom, čo svedčí o veľkej usilovnosti a efektívnosti parlamentu. V nasledujúcom texte by sme si stručne ukázali základné zmeny vyplývajúce z tejto jednodňovej expresnej novely.
 • § 1 ods. 2 bol doplnený novou výnimkou zo zákona, ktorá sa má týkať zákaziek súvisiacich s opatreniami spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov. Uvedené odkazuje na čerstvo prijaté európske nariadenie. Po prvotnom mediálnom záujme sa ukázalo, že nikto presne nevie (alebo vie a nepovie) čo to bude znamenať. Z uvedeného nariadenia nevyplýva nejaká presná súvislosť s obstarávaním a tak pochybnosť o súlade tohto bodu s európskym právom ostáva.
 • Pre oblasť podlimitov a aj zákaziek podľa § 9 ods.9 pribudlo niekoľko výnimiek zo zákona súhrnne si zasluhujúcich názov umelecko – folklórne, teda hlavne sa týkajúce týchto oblastí ľudskej činnosti.
 • Osobám podľa § 7 s príspevkom do 50% pridali predchádzajúcimi novelami zabudnuté zákazky „s nízkou hodnotou“.
 • Zákazky podľa §9 ods. 9 (kedysi nízke hodnoty) sa budú pravidelne štvrťročne zverejňovať v profile v súhrnnej správe a vypadáva povinnosť zverejňovať zadávanie zákazky tri dni pred zadaním, verejní obstarávatelia sa môžu vrátiť k osvedčenému modelu tri výzvy – tri ponuky a na konci štvrťroka tabuľka do profilu. 
 • V § 46 pribudli medzi možné dôvody zrušenia postupu zadávania zákazky aj dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajúce najmä v porušení zákona (verejným obstarávateľom).
 • Doplnené boli niektoré ustanovenia o elektronickom trhovisku, ale vzhľadom na to, že sa ruší záväzný termín spustenia trhoviska a žiadny nový termín určený nebol, nemá zmysel sa tomu venovať. Elektronické trhovisko sa touto novelou presúva do kategórie vecí, ktoré možno raz budú, ale my tu už nebudeme.
 • Dochádza k úprave a oprave podlimitných zákaziek bez použitia elektronického trhoviska – zavádza sa povinné zverejňovanie v profile obdobne ako v prípade nadlimitov, teda už nebude nutné žiadať o súťažné podklady, pretože budú od zverejnenia výzvy vždy v profile; elektronické aukcie sa stávajú aukciami podľa § 43 a otváranie ponúk v prípade anonymnej elektronickej aukcie bude konečne bez účasti uchádzačov; priame rokovacie konanie bolo zo systematických a terminologických dôvodov formulované síce nanovo pri podlimitných zákazkách, ale  obsahovo totožne s úpravou v nadlimite.
 • Zavádza sa zverejňovanie oznámení o uzavretí zmluvy a rámcovej dohody vo vestníku aj pri podlimitných zákazkách. 
 • V § 136 ods.9 boli zmenené písm. b) a e), aby sa odbúral zbytočný problém posielania oznámení o vylúčení a a vyhodnotení všetkým uchádzačom a záujemcom aj keď s vylúčením ani vyhodnotením nemali nič spoločné. Oznámenie o vylúčení sa bude zasielať iba vylúčeným a vyhodnotenie iba hodnoteným, tak ako velí zdravý rozum.
 • Oprava prechodných ustanovení. Bol odstránený záväzný dátum spustenia elektronického trhoviska, takže jeho zriadenie sa presúva na neurčito. Opravená bola jedna závažná chyba v §155 ods.13, ktorá doteraz vážne spochybňovala všeobecne používané postupy pri posudzovaní limitov na zákazky podľa §9 ods.9. 
 • Novela zákon má byť účinná od 27.2.2014

Záverom tohto krátkeho prehľadu je, že účelom prijatej novely je oprava mnohých chýb, ktoré boli spôsobené predchádzajúcimi novelami v roku 2013, teda by mal priniesť určité malé zlepšenie pri riešení, niektorých situácií v rámci verejného obstarávania. Bohužiaľ sa v tej rýchlosti nepristúpilo k oprave chýba naozaj závažných, ktoré ostávajú, ale aj napriek tomu si držme palce, aby to pán prezident podpísal a zákon začal byť účinný v predpokladanom termíne.

 

Mgr. Ľubomír Kubička
VO SK, a.s.
info@vosk_sk

 

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype