Zmeny v stanovovaní kritérií.

V posledných mesiacoch sme svedkami mediálnych výstupov, ktoré spochybňujú verejné obstarávania, pri ktorých sa ako kritérium na vyhodnotenie ponúk používa najnižšia cena. 

Argumentom je najmä znižovanie kvality obstaraných komodít kvôli tlaku na cenu, pričom sa skloňuje najmä príklad obstarávania potravín alebo stavebných prác vo všeobecnosti. Že sa dajú kvalitatívne aspekty pri obstarávaní podchytiť neodfláknutým opisom predmetu zákazky a dobrou zmluvou, som spomínal vo viacerých predošlých stĺpčekoch a stále si za týmto názorom stojím. Novela zákona o verejnom obstarávaní však ide cestou oslabovania kritéria „najnižšia cena“ na úkor ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

V novele zákona je napríklad vymenovaných niekoľko možných kritérií, z najzaujímavejších vyberám estetické charakteristiky, environmentálne charakteristiky, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, počet novovytvorených pracovných miest a počet nezamestnaných, ktorými budú novovytvorené pracovné miesta obsadené. Pri niektorých z nich vidím problém s objektivitou a s určením pravidiel, akým bude toto kritérium uplatňované. Čo sa týka „nezamestnanostných“ kritérií, pri tých si neviem predstaviť, akým spôsobom bude uchádzač v cenovej ponuke deklarovať reálnosť ich plnenia a najmä, ako dokáže verejný obstarávateľ skontrolovať, či návrh na plnenie takéhoto kritéria uchádzač úmyselne neskreslil za účelom získania výhody. Tá môže byť podľa chystanej novely pri kritériu nezamestnanosti síce najviac 10%, ale v niektorých prípadoch práve týchto 10% môže byť rozhodujúcich.

Ďalšou zaujímavosťou je, že zákon síce ako doteraz ukladá povinnosť verejnému obstarávateľovi určiť každému z kritérií relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím, ale novinkou je ustanovenie, že týmto nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa vyhodnotiť ponuku komplexne s použitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, ak si to verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhradí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky. Čo sa dá pochopiť aj tak, že komplexným vyhodnotením ponuky sa v podstate negujú relatívne váhy pridelené kritériám. Ak to teda verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Zmeny v kritériách sa majú dotknúť aj rokovacieho konania so zverejnením, kde po novom bude môcť verejný obstarávateľ použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, pričom bude môcť uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 % vyššiu, než je priemer hodnôt plnenia podľa ponúk uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 6, dňa 05.02.2013Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype