Zmeny v doručovaní písomností

Dnes si povieme o menej nápadnej zmene v doručovaní písomností a jej možných následkoch na procesy vo verejnom obstarávaní.

Malá novela zákona o verejnom obstarávaní bola podpísaná prezidentom a dňa 18.02.2013 vyšla v zbierke zákonov, čím nadobudla účinnosť tak, ako bolo naplánované. V predchádzajúcom článku som sa dotkol niektorých zásadných zmien, ktoré nám malá novela prináša. Dnes si povieme o menej nápadnej zmene v doručovaní písomností a jej možných následkoch na procesy vo verejnom obstarávaní.

Zmena sa týka § 16 zákona o verejnom obstarávaní – komunikácia, kde sa k doterajším štyrom odsekom pridáva odsek 5 v nasledovnom znení: „Na moment doručenia dôležitých písomností medzi

verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

Po prečítaní prvej vety mi ihneď napadlo, že ako bude definované, čo je a čo nie je dôležitá písomnosť. Zákonodarcovia „našťastie“ pamätali na definíciu a hneď v nasledujúcej časti súvetia sa dozvedáme, že dôležitými písomnosťami sú najmä tie, s ktorými sa spája plynutie lehôt.

Takže ktoré to sú? Napríklad, so súťažnými podkladmi sa spája lehota na podanie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. S poskytnutím vysvetlenia súťažných podkladov sa spája lehota na oznámenie vysvetlenia všetkým záujemcom.  S informáciou o výsledku verejného obstarávania sa zase spája lehota na podanie námietky proti vyhodnoteniu ponúk. A takto môžem pokračovať až do bodu, v ktorom zistíme, že plynutie lehôt sa spája s prakticky všetkými písomnosťami. Z čoho zároveň vyplýva, že všetky písomnosti sú dôležité.

Doteraz bolo možné posielať súťažné podklady, prípadne vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov elektronicky, čím sa šetrili tak výdavky verejných obstarávateľov na poštovné a tlačenie ton papiera, ako aj čas. Dnes to už možné nebude, a to práve vďaka novému odseku v § 16 zákona o verejnom obstarávaní. Ak by sme žili v stredoveku, bolo by takéto ustanovenie pochopiteľné. Ale dnes, keď sa ozývajú hlasy volajúce po elektronizácii nielen verejného obstarávania, ale celej verejnej a štátnej správy, vyznie takáto úprava absurdne.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_skAktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype