Zmeny v doručovaní písomností

Dnes si povieme o menej nápadnej zmene v doručovaní písomností a jej možných následkoch na procesy vo verejnom obstarávaní.

Malá novela zákona o verejnom obstarávaní bola podpísaná prezidentom a dňa 18.02.2013 vyšla v zbierke zákonov, čím nadobudla účinnosť tak, ako bolo naplánované. V predchádzajúcom článku som sa dotkol niektorých zásadných zmien, ktoré nám malá novela prináša. Dnes si povieme o menej nápadnej zmene v doručovaní písomností a jej možných následkoch na procesy vo verejnom obstarávaní.

Zmena sa týka § 16 zákona o verejnom obstarávaní – komunikácia, kde sa k doterajším štyrom odsekom pridáva odsek 5 v nasledovnom znení: „Na moment doručenia dôležitých písomností medzi

verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

Po prečítaní prvej vety mi ihneď napadlo, že ako bude definované, čo je a čo nie je dôležitá písomnosť. Zákonodarcovia „našťastie“ pamätali na definíciu a hneď v nasledujúcej časti súvetia sa dozvedáme, že dôležitými písomnosťami sú najmä tie, s ktorými sa spája plynutie lehôt.

Takže ktoré to sú? Napríklad, so súťažnými podkladmi sa spája lehota na podanie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. S poskytnutím vysvetlenia súťažných podkladov sa spája lehota na oznámenie vysvetlenia všetkým záujemcom.  S informáciou o výsledku verejného obstarávania sa zase spája lehota na podanie námietky proti vyhodnoteniu ponúk. A takto môžem pokračovať až do bodu, v ktorom zistíme, že plynutie lehôt sa spája s prakticky všetkými písomnosťami. Z čoho zároveň vyplýva, že všetky písomnosti sú dôležité.

Doteraz bolo možné posielať súťažné podklady, prípadne vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov elektronicky, čím sa šetrili tak výdavky verejných obstarávateľov na poštovné a tlačenie ton papiera, ako aj čas. Dnes to už možné nebude, a to práve vďaka novému odseku v § 16 zákona o verejnom obstarávaní. Ak by sme žili v stredoveku, bolo by takéto ustanovenie pochopiteľné. Ale dnes, keď sa ozývajú hlasy volajúce po elektronizácii nielen verejného obstarávania, ale celej verejnej a štátnej správy, vyznie takáto úprava absurdne.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_skAktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype