Zmena v preukazovaní prísľubov

Od 1. februára 2012 nadobudol účinnosť Zákon č. 550/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konkrétne sa touto zmenou dopĺňajú ust. § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2, teda ide o paragrafy popisujúce finančné a ekonomické postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť. V § 27 ods. 2 sa hovorí, že „uchádzač  alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca  verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.“

Nová úprava ďalej dopĺňa tieto vety: „Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač  písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí  spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.“

Inak povedané, na základe tejto úpravy sú povinní uchádzači predložiť zmluvu uzavretú s touto osobou a táto osoba musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k danej časti predmetu zákazky.  Rovnaké ustanovenie platí aj v § 28, ods. 2 pri preukazovaní Technickej a odbornej spôsobilosti.

Ak máte aj Vy otázku týkajúcu sa verejného obstarávania alebo elektronickej aukcie, napíšte nám ju na info@vosk_sk, radi ju zodpovieme v niektorom z ďalších čísiel.

Branislav Šarmír, VO SK, a. s.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype