Zmena v preukazovaní prísľubov

Od 1. februára 2012 nadobudol účinnosť Zákon č. 550/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konkrétne sa touto zmenou dopĺňajú ust. § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2, teda ide o paragrafy popisujúce finančné a ekonomické postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť. V § 27 ods. 2 sa hovorí, že „uchádzač  alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca  verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.“

Nová úprava ďalej dopĺňa tieto vety: „Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač  písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí  spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.“

Inak povedané, na základe tejto úpravy sú povinní uchádzači predložiť zmluvu uzavretú s touto osobou a táto osoba musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k danej časti predmetu zákazky.  Rovnaké ustanovenie platí aj v § 28, ods. 2 pri preukazovaní Technickej a odbornej spôsobilosti.

Ak máte aj Vy otázku týkajúcu sa verejného obstarávania alebo elektronickej aukcie, napíšte nám ju na info@vosk_sk, radi ju zodpovieme v niektorom z ďalších čísiel.

Branislav Šarmír, VO SK, a. s.Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype