Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).  

Refe_5754760543331_SWRREC0K3A.jpgV dôvodovej správe k zákonu sa uvádza, že „predkladaný návrh zákona zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.“.

 

Tento zákon dopĺňa aj zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. ÚVO pre účely zápisu, predĺženia zápisu a oznámení o zmene údajov v Zozname hospodárskych subjektov a pre účely konania o námietkách nebude od žiadateľov vyžadovať:

  • výpis z obchodného registra
  • odpisy z registra trestov.

 

Pre úplnosť uvádzame konkrétne, ako sa Zákon č. 343/2015 dopĺňa.

 

 

Čl. CLIX

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

3. V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.70)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.

 

4. V § 156 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.“.

 

5. V § 170 odsek 6 znie:

„(6)

Prílohami námietok doručených úradu, ak ide o námietky podľa odseku 3 písm. a) a b), sú písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil.“.

 

 

 

Branislav Šarmír

 

použitý obrázok refe.com

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype