Zákazky s nízkou hodnotou

Pod zákazkou s nízkou hodnotou sa podľa zákona o verejnom obstarávaní rozumie taká zákazka, ktorej predpokladaná hodnota v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy (ak sa zmluva uzatvára na viac ako jeden rok) je nižšia ako 10 000,- € bez DPH pri tovaroch a službách alebo 20 000,- € bez DPH pri stavebných prácach.

Zákon o verejnom obstarávaní stanovuje pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou niekoľko záväzných pravidiel. Ide najmä o povinnosť verejného obstarávateľa postupovať tak, aby bol dodržaný princíp hospodárnosti. Verejný obstarávateľ má zároveň povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle alebo inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 eur. Uviesť sa musí najmä hodnota, predmet zákazky a identifikácia úspešného uchádzača. Samozrejmosťou ostáva povinnosť viesť evidenciu všetkých dokladov, týkajúcich sa zákaziek s nízkou hodnotou, a to po dobu 5 rokov po uzavretí zmluvy.

Verejný obstarávateľ nemusí na zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami využiť služby odborne spôsobilej osoby a takisto nemusí použiť elektronickú aukciu.

 Zákon o verejnom obstarávaní dáva teda obstarávateľom pomerne voľné ruky pri „malých nákupoch“. Aj keď sa zdá, že 10 000 eur je nízka suma, pokiaľ je takýchto nízkych súm niekoľko, až niekoľko desiatok, dokopy môže ísť o významnú položku v rámci mestského alebo obecného rozpočtu. Preto odporúčam upraviť postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (najmä, ale nielen nich) internou smernicou. Táto by mala definovať osoby, ktoré môžu byť poverené nákupmi za organizáciu a presne charakterizovať postupy zadávania zákaziek. Môže napríklad obsahovať povinnosť vykonať prieskum trhu s písomným oslovením najmenej troch dodávateľov od predpokladanej hodnoty zákazky 1000,-  eur. Prípadne túto povinnosť spojiť s uverejnením výzvy na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle pri súťažiach s predpokladanou hodnotou vyššou ako povedzme 5000,- € a s použitím elektronickej aukcie. Elektronická aukcia býva často efektívnym nástrojom dosahovania úspor aj pri zákazkách s nízkou hodnotou a aj keď jej použitie zákon pri nízkych hodnotách nevyžaduje, prax ukázala adekvátnosť jej aplikácie.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 46 dňa 13.11.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype