Vysvetľovanie

Súčasťou vyhodnocovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je aj inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov,

ktorý upravuje § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Takto môžeme odstrániť nielen formálne ale aj vecné nedostatky predložených dokladov.

Za formálny nedostatok považujeme aj predloženie požadovaného dokladu vo forme fotokópie, ak bolo vyžadované predloženie dokladu v origináli resp. úradne overenej kópii. Uplatnenie prehnaného formalizmu a nevyžiadanie vysvetlenia resp. doplnenia predložených dokladov môže predstavovať porušenie jedného zo základných princípov zákona o verejnom obstarávaní, a to princípu hospodárnosti verejného obstarávania. Uprednostnenie formalizmu pred lepšou ponukou môže mať dopad na výsledok verejného obstarávania a týmto postupom sa obchádza samotný účel verejného obstarávania.

Vecným nedostatkom je napríklad, ak verejný obstarávateľ požadoval predloženie potvrdenia banky preukazujúce určité skutočnosti za obdobie predchádzajúcich troch rokov, uchádzač však predložil toto potvrdenie len za dva kalendárne roky. V takomto prípade verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie a spresnenie predloženého potvrdenia banky.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 21 dňa 22.05.2012

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype