Vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania stanoviť lehotu, v ktorej je možné žiadať o vysvetlenie súťažných podkladov...

V predošlom vydaní Obecných novín som sa venoval problematike obhliadok miesta dodania predmetu zákazky. V súvislosti s obhliadkami som sa pritom letmo zmienil o kladení otázok záujemcov na verejného obstarávateľa. Dnes si problematiku vysvetľovania rozoberieme podrobnejšie.

Vysvetleniu je v zákone o verejnom obstarávaní venovaný § 38. Pokiaľ záujemca požiada o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ má povinnosť odpovedať a odpoveď bezodkladne a preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom. Čo sa týka lehoty, táto je viazaná na uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a je stanovená na najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania stanoviť lehotu, v ktorej je možné žiadať o vysvetlenie súťažných podkladov. Pokiaľ verejný obstarávateľ lehotu na prijímanie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov nestanoví, zákon ponúka alternatívu v podobe vágnej formulácie a verejnému obstarávateľovi ukladá za povinnosť oznámiť záujemcom vysvetlenie za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiadalo dostatočne vopred a opäť v lehote najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Osobne teda odporúčam možnosť číslo jedna. Pokiaľ ide o stanovenie primeranosti, s prihliadnutím na možnú komplikovanosť otázok a na 6 dňovú lehotu, primeranou lehotou na prijímanie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov je lehota 9 až 10 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. To znamená, že po uplynutí lehoty na prijímanie žiadostí o vysvetlenie má verejný obstarávateľ približne 3 dni na odpoveď, prípadne na doplnenie súťažných podkladov, čo by malo byť v štandardných prípadoch postačujúce.

Pokiaľ má súťaž komplikovanejší charakter, verejný obstarávateľ si môže nechať viac času na odpovede, avšak by mal mať na zreteli požiadavku primeranosti lehoty.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č.45 dňa 6.11.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype