Vysvetlenie ponuky

Inštitút vysvetlenia ponuky podľa § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je vhodné použiť najmä v prípadoch, kedy okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o také informácie, ktoré je možné jednoducho objasniť alebo dovysvetliť

Využitie tohto inštitútu je vhodné najmä na zabezpečenie hospodárskej súťaže a získanie lepšej ponuky, pretože s vyšším počtom uchádzačov vzniká konkurenčný tlak.

Spomínaný § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní hovorí o „zrejmých chybách v písaní a počítaní“. Toto slovné spojenie je možné vykladať v širšom význame než len „preklep“. Vo všeobecnosti môžeme vysvetľovanie ponuky použiť hlavne pre tie časti ponuky, v ktorých sa ponuka daného uchádzača neodlišuje od ponúk ostatných uchádzačov, môže ísť len o chyby v opise zo súťažných podkladov. Možno predpokladať, že ak uchádzač predložil ponuku, súhlasil s podmienkami súťaže.  Pokiaľ uchádzač vo svojom vysvetlení opraví nedostatky, ktoré mohli vzniknúť v písaní alebo počítaní, nemožno to považovať za zmenu jeho ponuky.  Ak by však z vysvetlenia vyplýval nesúhlas s podmienkami súťaže, verejný obstarávateľ by mal takúto ponuku vylúčiť v súlade s § 42 ods. 1 zákona. Na rozdiel od toho, ak by išlo o chybu v hodnotiacich kritériách, treba v tomto prípade postupovať oveľa prísnejšie, pretože  tu by už naozaj išlo o zmenu ponuky.

Jedným z príkladov je, ak verejný obstarávateľ uviedol v súťažných podkladoch návrh zmluvy pričom niektorí uchádzači predložili návrh zmluvy, ktorý neobsahoval všetky obchodné podmienky verejného obstarávateľa. Ak by sa takáto zmluva uzatvorila, došlo by k porušeniu § 45 ods. 1 zákona podľa ktorého „verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s predloženou ponukou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.“

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 26, dňa: 26.6.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype