Vysvetlenie ponuky

Inštitút vysvetlenia ponuky podľa § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je vhodné použiť najmä v prípadoch, kedy okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o také informácie, ktoré je možné jednoducho objasniť alebo dovysvetliť

Využitie tohto inštitútu je vhodné najmä na zabezpečenie hospodárskej súťaže a získanie lepšej ponuky, pretože s vyšším počtom uchádzačov vzniká konkurenčný tlak.

Spomínaný § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní hovorí o „zrejmých chybách v písaní a počítaní“. Toto slovné spojenie je možné vykladať v širšom význame než len „preklep“. Vo všeobecnosti môžeme vysvetľovanie ponuky použiť hlavne pre tie časti ponuky, v ktorých sa ponuka daného uchádzača neodlišuje od ponúk ostatných uchádzačov, môže ísť len o chyby v opise zo súťažných podkladov. Možno predpokladať, že ak uchádzač predložil ponuku, súhlasil s podmienkami súťaže.  Pokiaľ uchádzač vo svojom vysvetlení opraví nedostatky, ktoré mohli vzniknúť v písaní alebo počítaní, nemožno to považovať za zmenu jeho ponuky.  Ak by však z vysvetlenia vyplýval nesúhlas s podmienkami súťaže, verejný obstarávateľ by mal takúto ponuku vylúčiť v súlade s § 42 ods. 1 zákona. Na rozdiel od toho, ak by išlo o chybu v hodnotiacich kritériách, treba v tomto prípade postupovať oveľa prísnejšie, pretože  tu by už naozaj išlo o zmenu ponuky.

Jedným z príkladov je, ak verejný obstarávateľ uviedol v súťažných podkladoch návrh zmluvy pričom niektorí uchádzači predložili návrh zmluvy, ktorý neobsahoval všetky obchodné podmienky verejného obstarávateľa. Ak by sa takáto zmluva uzatvorila, došlo by k porušeniu § 45 ods. 1 zákona podľa ktorého „verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s predloženou ponukou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.“

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 26, dňa: 26.6.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype