Veľká novela – zmeny týkajúce sa podmienok účasti.

Nezadržateľne  sa nám  blíži termín nadobudnutia účinnosti takmer všetkých ustanovení veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní  (1.7.2013) .

V jednom z predošlých článkov som sa zaviazal, že sa budem v nasledovných článkoch venovať schválenej veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní podrobnejšie. Keďže sa nám nezadržateľne blíži termín nadobudnutia účinnosti takmer všetkých ustanovení veľkej novely (1.7.2013), nadišiel čas začať tento záväzok plniť. Ako predznamenáva nadpis, dnes sa budem venovať zmenám v stanovovaní podmienok účasti a v preukazovaní ich splnenia.

 

Zmeny sa dotkli všetkých paragrafov (§ 26, §27 a §28), ako aj § 32 – určenie podmienok účasti. Pri osobnom postavení - § 26 – pribudli nové podmienky účasti podľa odseku (1) písmená i) a j). Zjednodušene, uchádzač bude musieť po novom preukazovať čestným vyhlásením, že uhrádza faktúry svojim subdodávateľom a vypláca mzdy svojim zamestnancom. Takisto sa pri osobnom postavení doplnilo písmeno f) v tom zmysle, že uchádzač bude musieť preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. Toto nebolo doteraz explicitne v zákone stanovené.

 

Pri ekonomickom a finančnom postavení (§ 27) došlo k najzásadnejšej zmene v odseku (1) písmene d), kde sa doplnili požiadavky na výšku obratu. V predošlých článkoch som spomínal, že zákazky budú už iba podlimitné a nadlimitné. Pri podlimitných zákazkách bude platiť, že požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov. Pri nadlimitných zákazkách nebude môcť požiadavka obratu presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov. To znamená, že ak budem mať zákazku na dodanie tovaru za 190 000,- EUR bez DPH (podlimitnú), budem môcť stanoviť výšku obratu za jeden hospodársky rok v sume 570 000,- EUR. Pokiaľ budem mať ale zákazku na dodanie tovaru za 210 000,- EUR bez DPH (nadlimitnú), môžem požadovať maximálnu výšku obratu iba 210 000,- EUR.  Trochu paradox.

 

Pri technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28) došlo k zmenám najmä pri preukazovaní referencií. Do zákona o verejnom obstarávaní sa nám vniesol pojem „referencia“, ktorou budú uchádzači preukazovať splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. (1) písm. a) resp. b). O referenciách a evidencii referencií som už písal v predchádzajúcich článkoch.

 

Uchádzač stále bude môcť preukázať ekonomické a finančné postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby v zmysle § 27 ods. (2) resp. § 28 ods. (2), ale táto už bude musieť spĺňať všetky podmienky účasti podľa § 26 a nie iba podmienku účasti podľa § 26 ods. (1) písm. f). Čo v praxi znamená nárast administratívy pre uchádzača.

 

Zásadné zmeny boli vnesené aj do § 32 – určenie podmienok účasti. Ale o tom si povieme viac v ďalšom článku.

 

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

 

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype