Veľká novela – zadávanie podlimitných zákaziek

Verejne_obstaravanie_tabula.jpg --- publikované v Obecných novinách, č. 33 - 34/2013 ----     Celá obstarávačská obec netrpezlivo čakala, ako sa Úrad pre verejné obstarávanie postaví k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní. Nebolo totiž jasné, akým spôsobom sa budú zadávať nové podlimitné zákazky pre bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce a ako pre tie nebežne dostupné. 

Jedná sa pritom o tovary a služby od 20 000,- EUR bez DPH do 200 000 EUR bez DPH, potraviny od 40 000,- EUR bez DPH do 200 000,- EUR bez DPH  a stavebné práce od 30 000,- EUR bez DPH do 5 000 000 EUR bez DPH. 

Táto nejasnosť vznikla tým, že spustenie elektronického trhoviska, cez ktoré sa budú nakupovať bežne dostupné komodity, bolo prechodným ustanovením odložené na 01.07.2014, avšak skoro všetky ustanovenia veľkej novely nadobudli účinnosť dňa 01.07.2013.

 

Hroziace právne vákuum zaplátalo ÚVO všeobecným metodickým usmernením, v ktorom určilo, že tak bežné, ako aj nebežné tovary, služby a stavebné práce v spomenutých finančných limitoch sa budú nakupovať spôsobom podľa § 100 až § 102 zákona o verejnom obstarávaní, a to v období od 1.  júla 2013 do jedného kalendárneho mesiaca pred zriadením  elektronického trhoviska, t.j. do 01.06.2013.

 

Čo sa vlastne skrýva pod novými paragrafmi 100 až 102? Veľkou novelou zákona sa v podstate podlimitné zákazky zrušili. To, čo sa dnes nazýva podlimitnými zákazkami, sú až na pár drobností bývalé podprahové zákazky.  Pri nových podlimitoch nemôžeme po novom vyhlásiť užšiu súťaž, požadovať zloženie zábezpeky alebo môžeme si vybrať, či uchádzačom umožníme preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11. Aby toho nebolo málo, aj v rámci podlimitných zákaziek nájdeme dve rôzne metódy zadávania zákaziek, ktoré sa líšia v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. S istou mierou obrazotvornosti by sa tieto metódy dali pomenovať ako „podprahový podlimit“ a „podlimitný podlimit“. Pri „podlimitnom podlimite“ (predpokladaná hodnota zákazky pri tovaroch a službách je nad 40 000,- EUR bez DPH a stavebných prácach nad 200 000,- EUR bez DPH) sa môžu dávať námietky, verejný obstarávateľ má povinnosť zriadiť komisiu alebo vyžaduje od uchádzačov rozdelenie ponúk na časti Ostatné a Kritériá. Pri „podprahovom podlimite“ tieto povinnosti nie sú a verejný obstarávateľ aplikuje postup uvedený v § 100 ods. 6.

 

Nie je mi úplne jasné, prečo sa zjemnili pravidlá pre podlimitné zákazky a zároveň sa pod názvom jednej metódy ukrývajú fakticky metódy dve. Buďme však radi, že Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie, ktorým sa môžeme riadiť pri zadávaní podlimitných zákaziek až do chvíle, keď sa nespustí toľko očakávané elektronické trhovisko.

 

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

 

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype