ÚVO zrušil užšiu súťaž kvôli aukcii

Zaujalo nás rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, Odboru konania o námietkách, kde ÚVO rozhodol zrušiť užšiu súťaž z dôvodu diskriminačných a rozporuplných podmienok v elektronickej aukcii. Prečítajte si odôvodnenie.

 

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Odbor konania o námietkach

Bratislava 08. 08. 2011

Číslo: 496-6000/2011-ON/176-M

Komisia pre rozhodovanie v konaní o námietkach (ďalej len „komisia úradu“) Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) ako ústredného orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie a orgánu príslušného podľa § 109 a § 137 ods. 2 písm. a) a písm. b) v spojení s § 140 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších vo veci námietok navrhovateľa XY (ďalej len „navrhovateľ“) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk v užšej súťaži na predmet zákazky „Dostavba detenčného centra v objekte Psychiatrickej nemocnice Hronovce“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce (ďalej len „kontrolovaný“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2010 dňa 13. 10. 2010 pod značkou 06378 – MUP, vydáva toto

r o z h o d n u t i e :

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 138 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje zrušiť užšiu súťaž vyhlásenú verejným obstarávateľom Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2010 dňa 13. 10. 2010 pod značkou 06378 – MUP na predmet zákazky „Dostavba detenčného centra v objekte Psychiatrickej nemocnice Hronovce“ do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ listom zo dňa 08. 06. 2011, doručeným úradu dňa 10. 06. 2011, podal námietky v listinnej podobe smerujúce podľa § 138 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

V opise rozhodujúcich skutočností a označení dôkazov navrhovateľ uvádza, že námietku smeruje proti iným dokumentom poskytnutých kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk, konkrétne proti obsahu „Pozvánky spolu s podmienkami elektronickej aukcie“ (ďalej len „Podmienky EA“) doručenej dňa 25. 05. 2011.

Navrhovateľ v plnom rozsahu trvá na svojej žiadosti o nápravu a okrem toho uvádza k bodu 3.3 Podmienok EA, že kontrolovaný = administrátor požiadavku ohľadom nulovej hodnoty po zadávacom kole nastavil tak, aby bolo možné zadať aj nulové hodnoty v zmysle cenovej ponuky. Avšak v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania umožnil uchádzačovi XZ zadať v položke „Kompletná činnosť“ hodnotu 0,00 € napriek skutočnosti, že uvedená položka mala byť v zmysle vysvetlenia súťažných podkladov č. 1 zo dňa 16. 03. 2011 ocenená hodnotou vyššou ako nula, v súlade s odpoveďou č. 3 predmetného vysvetlenia, t. j. vyčíslená zo stanovenej percentuálnej hodnoty.

Navrhovateľ ďalej cituje bod 3.12 Podmienok EA, pričom je toho názoru, že zo samotnej logiky vyplýva, že verejný obstarávateľ nestanovil čas, kedy je možné jednoznačne predĺžiť súťažné kolo o 2 minúty, nakoľko v uvedenom bode síce pripúšťa predĺženie v posledných troch sekundách zadania novej ceny, avšak zároveň uvedené neguje v bode 3.13 Podmienok EA, tzn. Automatické predlžovanie v zmysle inštrukcie a pravidiel nie je umožnené, čo je v rozpore so súťažnými podkladmi. Kritériá Podmienok EA sú podľa jeho názoru v rozpore so súťažnými podkladmi v nich opísaných podmienok EA.

Navrhovateľ má ďalej za to, že v priebehu aukcie došlo k jej netransparentnému a diskriminačnému priebehu. Kontrolovaný ani počas priebehu elektronickej aukcie podľa navrhovateľa nerešpektoval zadefinované podmienky, o čom svedčí chatová (čítaj „četová“, pozn. komisie) dokumentácia. Kontrolovaný podľa navrhovateľa bez akéhokoľvek upozornenia nastavil priebeh elektronickej aukcie systémom 1 kolo = 1 zmena ponuky = min. krok 10.000,- Eur. Naviac systém, v ktorom elektronická aukcia prebiehala umožnil uchádzačom max. krok zníženia ceny v jednom kole aj o viac ako 100.000,- Eur. Z priloženého „Protokolu o účasti“ je podľa navrhovateľa zrejmé, že kontrolovaný nedodržal ani stanovený čas začiatku aukcie v súlade s Podmienkami EA, kedy sa táto mala začať medzikolom dňa 27. 05. 2011 od 10.00 hod. do 10.30 hod. a pokračovať súťažným kolom 27. 05. 2011 o 10.30 hod. s ukončením 27. 05. 2011 o 11.00 hod. Zadávacie kolo sa však začalo 25. 05. 2011 o 08.00 hod. a ukončilo 25. 05. 2011 o 16.00 hod., pričom už súťažné kolo č. 1 (nie medzikolo) sa začalo 27. 05. 2011 o 10.00 hod.

Nezmyselným nastavením podmienok elektronickej aukcie kontrolovaný podľa navrhovateľa poprel význam elektronickej aukcie, ktorej výsledkom mala byť úspora vynakladaných verejných financií a financií z prostriedkov EÚ. Navrhovateľ ďalej názorne uvádza tabuľky priebehu elektronickej aukcie. Z predmetných tabuliek podľa navrhovateľa vyplýva, že hore uvedený systém znižovania bol nastavený s jednoznačným úmyslom zadať zákazku vopred určenému uchádzačovi, ktorý vedomosť o takomto netransparentnom procese nepochybne mal a kontrolovaný týmto nastavením, ktoré nebolo uvedené ani v súťažných podkladoch ani v podmienkach elektronickej aukcie, v rozpore s § 43 ods. 13 neumožnil uchádzačom čestnú hospodársku súťaž. Navrhovateľ ďalej tvrdí, že k pochybnému predlžovaniu kôl o 2 minúty v posledných troch sekundách kola ani nedošlo. Z ukončenia elektronickej aukcie však podľa navrhovateľa vyplýva, že jeho ponuka sa umiestnila na 1. mieste, čo však zase podľa kontrolovaného bude rozporovať zadefinovaným súťažným podmienkam a podmienkam elektronickej aukcii, nakoľko podľa neho navrhovateľ znižoval svoju ponuku v rozpore s týmito podmienkami a mal by byť vylúčený.

Navrhovateľ ďalej uvádza, že považuje celý proces verejného obstarávania pod vedením spoločnosti PP & P Co, s.r.o. za neprofesionálny a netransparentný, neadekvátny rozsahu predmetu zákazky a tak veľkej investícii, akou nepochybne dostavba predmetného centra je.

V závere podaných námietok navrhovateľ žiada komisiu úradu, aby nariadila kontrolovanému zopakovať elektronickú aukciu v súlade s transparentnými a nediskriminačnými podmienkami.

Komisia úradu uvádza, že podľa § 138 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia námietok.

Nakoľko kontrolovaný nedoručil úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia námietok, úrad podľa § 138 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní rozhodnutím č. 496-6000/2011-ON/176 zo dňa 21. 06. 2011 konanie o námietkach prerušil, a súčasne nariadil kontrolovanému doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatočnej lehote, t. j. do desiatich pracovných dní od doručenia predmetného rozhodnutia.

Kontrolovanému bolo doručené rozhodnutie úradu č. 496-6000/2011-ON/176 zo dňa 21. 06. 2011 podľa doručenky dňa 23. 06. 2011.

Lehota na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam navrhovateľa s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnej dokumentácie v origináli kontrolovanému podľa výroku rozhodnutia úradu č. 496-6000/2011-ON/176 zo dňa 21. 06. 2011 uplynula dňa 08. 07. 2011, pričom kontrolovaný v tento deň doručil vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a dokumentáciu k predmetnému verejnému obstarávaniu. Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu však nebola kompletná, nakoľko neobsahovala žiadosť o účasť jedného zo záujemcov a ponuky troch uchádzačov. Dôkazom predmetnej skutočnosti je aj fakt, že predmetná žiadosť o účasť a ponuky uchádzačov boli doručené úradu následne až dňa 22. 07. 2011, teda po márnom uplynutí lehoty na doručenie kompletnej dokumentácie v origináli.

Podľa § 138 ods. 10 in fine zákona o verejnom obstarávaní ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom, úrad rozhodne podľa § 139 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. úrad rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

Podľa § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je kontrolovaný povinný bezodkladne upovedomiť všetkých záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

V súlade s § 138 ods. 20 zákona o verejnom obstarávaní a výrokom tohto rozhodnutia bude kaucia vrátená navrhovateľovi najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 140 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkom konania, vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie, je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok. Podľa § 140 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie úradu o námietkach je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do desiatich dní od doručenia rozhodnutia úradu o námietkach.

predseda komisie

pre rozhodovanie v konaní o námietkach

Rozhodnutie sa doručí:

1. XY – navrhovateľ

2. Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce – kontrolovaný

Na vedomie:

Podľa rozdeľovníkaZdroj: http://www.uvo.gov.sk/download/2011/namietky/496-6000_2011-ON_176.pdf

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype