ÚVO vydal výkladové stanovisko ku kartelu

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 28.7.2014 na svojej webovej stránke výkladové stanovisko č. 4/2014, kde dáva záväzné stanovisko úradu k účasti na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania.  K bližšiemu vysvetleniu dôvodov a vývoja kauzy až po toto výkladové stanovisko si prečítajte v článku denníka SME  (odkaz na spodu článku).

  24048247_s.jpg         

 Výkladové stanovisko č. 4/2014

 Účasť na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania

 

I.

Všeobecne

 

Subjekty v pozícii uchádzača alebo záujemcu, ktoré sa v roku 2004 dopustili deliktu spočívajúceho v uzatvorení kartelovej dohody, čo je skutočnosť potvrdená rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. č. 1Sžhpu/1/2009), úrad odporúča vylučovať z verejných obstarávaní, kým neuplynie dištančná doba.

Dôvodom pre vylúčenie je nesplnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čiže podľa znenia zákona o verejnom obstarávaní účinného do 30. júla 2008).

Subjektom, ktoré sa v roku 2004 dopustili kartelovej dohody, plynie dištančná doba (doba, počas plynutia ktorej subjekt nespĺňa podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) pre účasť vo verejných obstarávaniach(zohľadňuje sa prechodné ustanovenie § 155a zákona o verejnom obstarávaní).

Táto dištančná doba začala účastníkom kartelovej dohody plynúť dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže, v ktorej sa dopustili kolúzneho konania, t. j. od 11. mája 2004 (tento dátum vyplýva z rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky – ako dátum, kedy najskôr mohlo dôjsť k spáchaniu deliktu).

Plynutie dištančnej doby bolo prerušené na základe právoplatných rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave povoľujúcich odklad vykonateľnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. októbra 2006. To znamená, že subjektom, ktoré v roku 2004 uzatvorili kartelovú dohodu, plynula doba päťročného dištancu od 11. mája 2004 až do obdobia od 7. decembra 2006 do 15. mája 2007 (obdobie, v ktorom nadobudli právoplatnosť jednotlivé rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. októbra 2006 v spojení s rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 23. decembra 2005 pre jednotlivé subjekty kartelovej dohody).

Predmetná dištančná doba začala opätovne plynúť dňa 20. marca 2014, čiže nadobudnutím právoplatnosti Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. č. 1Sžhpu/1/2009).

Zákonom č. 232/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 01. júla 2008 sa zmenilo ustanovenie § 26 ods. 1 písm. h) tak, že pôvodne päťročná dištančná doba vo verejných obstarávaniach sa zmenila na trojročnú, čiže z hľadiska dĺžky doby priaznivejšiu pre dotknuté spoločnosti. Z dôvodu spravodlivej aplikácie právnych noriem a ústavného zákazu diskriminácie je potrebné pre zákaz účasti dotknutých  subjektov vo verejných obstarávaniach aplikovať trojročnúdištančnú dobu.

 

Koniec trojročnej dištančnej doby bude potrebné určiť pre jednotlivé subjekty kartelovej dohody individuálne(v závislosti od nadobudnutia právoplatnosti individuálneho rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky pre jednotlivého účastníka kartelovej dohody a z toho vyplývajúceho chýbajúceho času do uplynutia trojročnej dištančnej doby).

Dištančná doba vo verejnom obstarávaní sa netýka subjektov, ktoré sú vo vzťahu k subjektu, ktorý sa v roku 2004 dopustil kartelovej dohody, v postavení dcérskej spoločnosti.

Dištančná doba vo verejnom obstarávaní sa týka subjektov, ktoré sú vo vzťahu k subjektu, ktorý sa v roku 2004 dopustil kartelovej dohody v postavení jeho organizačnej zložky.

 

II.

Uchádzač a záujemca

 

Podľa § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení") verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti.

Na základe uvedeného ustanovenia verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ktorý sa dopustil závažného porušenia odborných povinností.

Uvedené sa vzťahuje aj na skupinu dodávateľov (§ 31 zákona o verejnom obstarávaní), ak jedným z jej členov je subjekt, ktorý sa dopustil závažného porušenia odborných povinností.

Splnenie predmetnej podmienky účasti zo strany uchádzača, resp. záujemcu je potrebné skúmať počas celého priebehu verejného obstarávania, t. j. až do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy, resp. rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

 

III.

 Osoby, ktorých zdroje, resp. kapacity sú použité na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia, príp. technickej alebo odbornej spôsobilosti

 

Ustanovenia § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní umožňujú uchádzačovi, resp. záujemcovi, aby na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti využil finančné zdroje, resp. technické a odborné kapacity inej osoby (ďalej len „tretia osoba").

Z predmetných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že tretia osoba musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Ak teda uchádzač, resp. záujemca túto možnosť použije (t. j. využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti zdroje, resp. kapacity tretej osoby), je potrebné v priebehu verejného obstarávania, t. j. až do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy, resp. rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, skúmať, či tretia osoba, ktorej zdroje, prípadne kapacity uchádzač, resp. záujemca využije,spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak sa tretia osoba dopustila závažného porušenia odborných povinností, finančné zdroje, ako aj technické a odborné kapacity tejto osoby nemožno vziať do úvahy na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti zo strany uchádzača, resp. záujemcu, ktorý vo verejnom obstarávaní predložil ponuku, resp. žiadosť o účasť.

Analogicky, finančné zdroje, ako aj technické a odborné kapacity tretej osoby nemožno vziať do úvahy na účely výberu obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, resp. v súťažnom dialógu.

Z uvedeného tiež vyplýva, že v čase pred zadaním zákazky nemožno vylúčiť z procesu verejného obstarávania podľa § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, resp. záujemcu spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, len z tohto dôvodu, že na účely preukázania splnenia finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti využil zdroje, resp. kapacity tretej osoby, ktorá sa dopustila závažného porušenia odborných povinností. Uvedené platí za podmienky, ak takýto uchádzač, resp. záujemca spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti aj bez použitia zdrojov, resp. kapacít takejto tretej osoby.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však vylúči z procesu verejného obstarávania podľa § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, resp. záujemcu, ktorý nepreukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti, vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné vziať do úvahy zdroje, resp. kapacity tretej osoby, na ktoré sa vo svojej ponuke, resp. žiadosti o účasť spoliehal.

 

IV.

Subdodávatelia

 

Podľa § 34 ods. 10 štvrtá a piata veta zákona o verejnom obstarávaní v súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný v súťažných podkladoch určiť pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohody, pričom je povinný ako pravidlo určiť aj to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade subdodávateľov uvedených v ponuke uchádzača postačuje, ak subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Skutočnosť, či subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je potrebnéosobitne skúmať v čase, keď subdodávateľ nastupuje na plnenie subdodávky.

V prípade, ak subdodávateľ v čase plnenia zákazky nespĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač uskutoční zmenu subdodávateľa aplikujúc pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohody, pričom je povinný rešpektovať zákonnú požiadavku, podľa ktorej subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka (t. j. nový subdodávateľ, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa nespĺňajúceho podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), musí spĺňať všetky podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona.

Z uvedeného tiež vyplýva, že v čase pred zadaním zákazky nemožno vylúčiť z procesu verejného obstarávania podľa § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, len z toho dôvodu, že v jeho ponuke je ako subdodávateľ uvedený subjekt, ktorý sa dopustil závažného porušenia odborných povinností.

Bratislava 24. 7. 2014

 

                                                                                                            Ing. Zita Táborská

       predsedníčka úradu                         


Publikované na stránke ÚVO dňa 28.7.2014

Zdroj: Výkladové stanovisko ÚVO č. 4/2014

Vysvetľujúci článok publikovaný denníkom SME: článok

Foto: 123rf.com

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype