Určenie podmienok účasti

prinášame ďalší stĺpček o verejnom obstarávaní, ktorý sme napísali pre Obecné noviny. Publikované v čísle 40/2012 dňa 2. 10. 2012

Určenie podmienok účasti je jedným z najdôležitejších prvkov pri verejnej súťaži. Správnym stanovením podmienok účasti vie mesto či obec do veľkej miery eliminovať riziko, že uzatvorí zmluvu s dodávateľom, ktorý nebude schopný plniť svoje záväzky v požadovanej kvalite a rozsahu. Keď to zoberieme z opačnej strany, príliš prísnymi podmienkami účasti môže dôjsť k situácii, že mesto alebo obec eliminuje množstvo dodávateľov, čím sa nemusí vytvoriť dostatočná súťaž a tým aj tlak na cenu, prípadne hrozí riziko kolotoča žiadostí o náprav a námietok.

Verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Podmienky účasti sa môžu týkať osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Takúto povinnosť má pri nadlimitných a podlimitných zákazkách.

Pri podprahových zákazkách verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia najmä doklad o oprávnení podnikať, čiže výpis z obchodného alebo živnostenského registra. Doklady preukazujúce splnenie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ požadovať môže.

V zásade platí, že podmienky účasti musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky, pričom verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti. Práve otázka primeranosti a stanovenia minimálnej úrovne býva mnohokrát kameňom úrazu. Často sa stáva, že žiadosti o nápravu smerujú práve proti podmienkam účasti, pričom argumentom žiadateľov býva chýbajúci súvis s predmetom zákazky či neprimeranosť, prílišná tvrdosť.

Verejní obstarávatelia takisto podceňujú zákonnú povinnosť odôvodnenia primeranosti každej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a jej potrebu zahrnutia medzi podmienky účasti. Pokiaľ verejný obstarávateľ dostatočne a racionálne odôvodní, prečo je tá-ktorá podmienka účasti povinná a čo sleduje jej zaradením medzi podmienky účasti, vie predísť prípadným komplikáciám a zbytočnému naťahovaniu už beztak časovo náročného procesu verejného obstarávania.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a. s.

info@vosk_skAktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype