Určenie podmienok účasti

prinášame ďalší stĺpček o verejnom obstarávaní, ktorý sme napísali pre Obecné noviny. Publikované v čísle 40/2012 dňa 2. 10. 2012

Určenie podmienok účasti je jedným z najdôležitejších prvkov pri verejnej súťaži. Správnym stanovením podmienok účasti vie mesto či obec do veľkej miery eliminovať riziko, že uzatvorí zmluvu s dodávateľom, ktorý nebude schopný plniť svoje záväzky v požadovanej kvalite a rozsahu. Keď to zoberieme z opačnej strany, príliš prísnymi podmienkami účasti môže dôjsť k situácii, že mesto alebo obec eliminuje množstvo dodávateľov, čím sa nemusí vytvoriť dostatočná súťaž a tým aj tlak na cenu, prípadne hrozí riziko kolotoča žiadostí o náprav a námietok.

Verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Podmienky účasti sa môžu týkať osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Takúto povinnosť má pri nadlimitných a podlimitných zákazkách.

Pri podprahových zákazkách verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia najmä doklad o oprávnení podnikať, čiže výpis z obchodného alebo živnostenského registra. Doklady preukazujúce splnenie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ požadovať môže.

V zásade platí, že podmienky účasti musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky, pričom verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti. Práve otázka primeranosti a stanovenia minimálnej úrovne býva mnohokrát kameňom úrazu. Často sa stáva, že žiadosti o nápravu smerujú práve proti podmienkam účasti, pričom argumentom žiadateľov býva chýbajúci súvis s predmetom zákazky či neprimeranosť, prílišná tvrdosť.

Verejní obstarávatelia takisto podceňujú zákonnú povinnosť odôvodnenia primeranosti každej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a jej potrebu zahrnutia medzi podmienky účasti. Pokiaľ verejný obstarávateľ dostatočne a racionálne odôvodní, prečo je tá-ktorá podmienka účasti povinná a čo sleduje jej zaradením medzi podmienky účasti, vie predísť prípadným komplikáciám a zbytočnému naťahovaniu už beztak časovo náročného procesu verejného obstarávania.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a. s.

info@vosk_skAktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype