Stanovenie predpokladaného množstva pri rámcových dohodách.

Verejní obstarávatelia využívajú rámcovú dohodu najmä vtedy, keď nevedia dopredu presne definovať množstvá, ktoré budú nakupovať. 

Verejné obstarávanie je proces, ktorého výsledkom v prípade úspešného priebehu je zadanie zákazky. Pod zákazkou sa v prípade zákona o verejnom obstarávaní myslí zmluva s peňažným plnením.

Zvláštnym typom zmluvy je rámcová dohoda. Verejní obstarávatelia využívajú rámcovú dohodu najmä vtedy, keď nevedia dopredu presne definovať množstvá, ktoré budú nakupovať. Vychádzajúc ale z definície rámcovej dohody z § 11 zákona o verejnom obstarávaní, obsahom rámcovej dohody sú podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, týkajúce sa najmä ceny a predpokladaného množstva.

 

V praxi sa stretávam s názormi, že predpokladané množstvá pri rámcových dohodách nie je nutné stanoviť. Argumentom býva, že predsa nevieme presne určiť, koľko bude verejný obstarávateľ z tej ktorej položky reálne nakupovať, a práve preto chce uzatvoriť rámcovú dohodu. Tu je ale potrebné vcítiť sa do kože tak verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu, nádejného uchádzača.

 

Predstavte si, že sa prihlásite do verejnej súťaže na dodanie kancelárskych potrieb. Verejný obstarávateľ chce uzatvoriť rámcovú dohodu s jedným účastníkom na obdobie štyroch rokov, pričom predpokladaná hodnota zákazky je v nadlimite. Vyžiadate si súťažné podklady a po ich preštudovaní zistíte, že verejný obstarávateľ požaduje, aby  uchádzač vo svojej ponuke ocenil sto položiek, pričom neurčil ani približné množstvá, ktoré bude nakupovať z každej položky. V tento moment máte problém s ocenením, keďže povedzme pri odbere 10 000 guľôčkových pier viete ponúknuť o 40% nižšiu cenu v prepočte na jeden kus, ako pri odbere 100 pier. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je pritom cena ako súčet všetkých jednotkových cien. Opierajúc sa o vyššie uvedenú definíciu rámcovej dohody, využijete inštitút vysvetlenia súťažných podkladov a verejného obstarávateľa sa na predpokladané množstvá opýtate, keďže z hľadiska plnenia kritéria sú pre vás práve požadované množstvá za každú položku kľúčové.

 

Vrátim sa naspäť do úlohy verejného obstarávateľa. V súťažných podkladoch neuvediete predpokladané množstvá pri jednotlivých položkách, ale iba predpokladanú hodnotu zákazky. V prvom rade môžete počítať s tým, že sa vás budú uchádzači na predpokladané množstvá pýtať a tým sa vám zvýši byrokratická záťaž pri procese obstarávania. V druhom, ale neposlednom rade riskujete obvinenie z porušovania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, keďže do súťaže sa môže zapojiť aj vás súčasný dodávateľ kancelárskych potrieb, ktorý má približný prehľad o jednotlivých odberoch a má tým pádom konkurenčnú výhodu oproti ostatným.

 

Verejní obstarávatelia by si mali uvedomiť, že stanovením predpokladaných množstiev neposkytnú svojim potenciálnym dodávateľom nič viac a nič menej, ako informáciu potrebnú k správnemu stanoveniu cien a nezaviažu sa tým k odberom množstiev. 


Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

 

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype