Rozdiel medzi prísľubmi a skupinou dodávateľov

Prísľuby, či skupina dodávateľov? Dozviete sa viac v nasledujúcom príspevku.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia (§ 27 ods. 2  Zákona o verejnom obstarávaní) resp. na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28 ods. 2) využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. Inými slovami hovoríme o prísľuboch tretej osoby.

Uchádzač je v tomto prípade len jeden. Na splnenie podmienok účasti používa prísľub tretej osoby. Dôležité je, že takýto prísľub musí mať formu zmluvy a tretia osoba musí mať oprávnenie na podnikanie na tú časť predmetu obstarávania, na ktorú sa v zmluve o budúcej zmluve zaväzuje.

 Skupina dodávateľov sa riadi ustanoveniami § 31 Zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzači sú si v tomto prípade rovnocenní. Verejný obstarávateľ nesmie po skupine dodávateľov vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov (napr. spoločný podnik, s.r.o., a. s.) do predloženia ponuky.

Pri skupine dodávateľov každý člen skupiny osobitne preukazuje splnenie osobného postavenia (§ 26). Finančné a ekonomické postavenie (§ 27) a technickú alebo odbornú spôsobilosť (§ 28) preukazuje skupina dodávateľov spoločne. Teda pri preukazovaní splnenia týchto podmienok (§ 27, § 28) sa môžu  dopĺňať resp. stačí, ak podmienky  spĺňa len jeden člen skupiny.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách dňa 01.05.2012Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype