Rokovacie konanie bez zverejnenia

Rokovacie konanie bez zverejnenia je možné použiť jedine v prípadoch, ktoré sú uvedené v § 58 zákona o verejnom obstarávaní. 

Napríklad ide o situáciu, kedy žiadny uchádzač nepodal ponuku vo verejnej súťaži alebo keď žiadna predložená ponuka nespĺňala požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ definoval v súťažných podkladoch.

Ďalším prípadom, kedy je možné použiť rokovacie konanie bez zverejnenia je pri autorských právach. Napríklad vtedy, ak vlastníte softvér a potrebujete dokúpiť novú verziu softvéru a zákazku je možné zadať len určitému dodávateľovi.

Jedným z ďalších možných prípadov použitia tohto postupu je mimoriadna udalosť. Ide o udalosť, ktorú verejný obstarávateľ nespôsobil a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Samostatnou kapitolou sú doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi a celková hodnota prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 24 dňa: 12.6.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype