Referencie pri stavebných prácach

Referencie za posledných 5 rokov alebo za posledné 3? Dozviete sa viac v nasledujúcom príspevku.

Častou chybou je, že verejní obstarávatelia pri stavebných prácach zabudnú, že treba vyžadovať referencie za posledných 5 rokov a nie za posledné 3 roky, ako je tomu pri tovaroch a službách.  Počet rokov nie je možné svojvoľne meniť, pretože v § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sú taxatívne vymenované doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Vyžaduje sa predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov. Slovo „uskutočnené“ treba chápať ako „ukončené“. Požiadavka, že práce musia byť aj začaté v uvedenom časovom období je diskriminačná.

Taktiež nie je možné žiadať, aby stavebné diela boli aj  uvedené do užívania v uvedenom 5 ročnom období. Táto požiadavka môže odradiť uchádzačov, resp. záujemcov, ktorí síce v sledovanom období uskutočnili všetky požadované stavebné práce, avšak tieto neboli tieto neboli dané do užívania v požadovanom termíne.

Nezabúdajte od uchádzačov vyžadovať , aby bola referencia potvrdená odberateľom. Táto povinnosť výslovne vyplýva z ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) al. b) zákona o ver. obstarávaní. Ak by ste referencie potvrdené nemali, táto situácia neguje zmysel podmienky účasti, ktorou je preveriť schopnosť uchádzač kvalitne zrealizovať predmet zákazky. V praxi by ste umožňovali predkladanie nepravdivých alebo skreslených informácií.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

 Publikované V Obecných novinách č. 19 zo dňa: 08.05.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype