Referencie pri stavebných prácach

Referencie za posledných 5 rokov alebo za posledné 3? Dozviete sa viac v nasledujúcom príspevku.

Častou chybou je, že verejní obstarávatelia pri stavebných prácach zabudnú, že treba vyžadovať referencie za posledných 5 rokov a nie za posledné 3 roky, ako je tomu pri tovaroch a službách.  Počet rokov nie je možné svojvoľne meniť, pretože v § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sú taxatívne vymenované doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Vyžaduje sa predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov. Slovo „uskutočnené“ treba chápať ako „ukončené“. Požiadavka, že práce musia byť aj začaté v uvedenom časovom období je diskriminačná.

Taktiež nie je možné žiadať, aby stavebné diela boli aj  uvedené do užívania v uvedenom 5 ročnom období. Táto požiadavka môže odradiť uchádzačov, resp. záujemcov, ktorí síce v sledovanom období uskutočnili všetky požadované stavebné práce, avšak tieto neboli tieto neboli dané do užívania v požadovanom termíne.

Nezabúdajte od uchádzačov vyžadovať , aby bola referencia potvrdená odberateľom. Táto povinnosť výslovne vyplýva z ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) al. b) zákona o ver. obstarávaní. Ak by ste referencie potvrdené nemali, táto situácia neguje zmysel podmienky účasti, ktorou je preveriť schopnosť uchádzač kvalitne zrealizovať predmet zákazky. V praxi by ste umožňovali predkladanie nepravdivých alebo skreslených informácií.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

 Publikované V Obecných novinách č. 19 zo dňa: 08.05.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype