Predpokladaná hodnota zákazky

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je jedným z prvých krokov pri príprave súťaže.

Strana s výpočtom predpokladanej hodnoty zákazky by mala byť úplne na vrchu dokumentácie. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 5 zákona o verejnom obstarávaní. Tento výpočet nám určí finančný limit zákazky (nízka hodnota, podprah, podlimit, nadlimit) a z toho vyplývajúce ďalšie skutočnosti ako lehoty, použitie oznámenia alebo výzvy atď. Veľmi dôležité je, že zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posiela na uverejnenie. Ak pri stavebných prácach máte predloženú projektovú dokumentáciu a nacenený výkaz výmer projektantom napr. z októbra 2011 a zasielate oznámenie do vestníka v júli 2012, mali by ste aktualizovať nacenenie výkazu výmer, pretože ceny sa v priebehu tohto obdobia mohli zmeniť.

Do predpokladanej hodnoty treba započítať hodnotu všetkých opakovaných plnení, ktoré sa v období realizácie zákazky vyskytnú.  Niektoré špecifické prípady: pri lízingu treba započítať sumu všetkých mesačných splátok. Pri rámcovej dohode treba započítať maximálnu hodnotu všetkých zákaziek, ktoré môžu byť zadané na jej základe. Pri zákazke zahŕňajúcej dodávku tovaru aj poskytnutie služby je potrebné započítať celkovú hodnotu tovaru aj celkovú hodnotu služby bez ohľadu na ich podiely.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č.27, dňa: 03. 07. 2012

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype