Požadovať, aby bol uchádzač v zisku?

Uvádzame nami pripravený stĺpček o verejnom obstarávaní, ktorý bol publikovaný tento týždeň v Obecných novinách.

Je logické, že verejný obstarávateľ má záujem uprednostniť dodávateľa, ktorý efektívne hospodári a teda dosahuje kladný hospodársky výsledok. Je však vyžadovanie tejto skutočnosti v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní?

Hospodársky výsledok uchádzača je ekonomickým ukazovateľom, ktorý poskytuje verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, ako uchádzač v danom období hospodáril. Treba si však uvedomiť, že výsledok hospodárenia podniku (kladný alebo záporný) možno v praxi ovplyvniť rôznymi účtovnými zásahmi (napr. spôsob odpisovania majetku). Samotný údaj o kladnom hospodárskom výsledku nemusí vždy zodpovedať reálnemu stavu uchádzača, nakoľko v praxi existujú subjekty, ktoré napr. vykazujú nízky zisk v dôsledku väčšej jednorazovej investície do výskumu, nových technológií či základného imania a pod. V praxi sa vyskytujú aj podniky, ktoré vykazujú kladný hospodársky výsledok za určité obdobie, avšak napriek tomu môžu byť krátkodobo v platobnej neschopnosti.

A preto požiadavka na kladný hospodársky výsledok za predchádzajúce obdobie sa dá považovať za neprimeranú, nakoľko podmienka účasti  je v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov z dôvodu, že diskriminuje tých uchádzačov, resp. záujemcov, ktorí nedosiahli v požadovanom období kladný hospodársky výsledok, ale sú spôsobilí dodať požadovaný predmet zákazky.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_skAktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype