Požadovať, aby bol uchádzač v zisku?

Uvádzame nami pripravený stĺpček o verejnom obstarávaní, ktorý bol publikovaný tento týždeň v Obecných novinách.

Je logické, že verejný obstarávateľ má záujem uprednostniť dodávateľa, ktorý efektívne hospodári a teda dosahuje kladný hospodársky výsledok. Je však vyžadovanie tejto skutočnosti v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní?

Hospodársky výsledok uchádzača je ekonomickým ukazovateľom, ktorý poskytuje verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, ako uchádzač v danom období hospodáril. Treba si však uvedomiť, že výsledok hospodárenia podniku (kladný alebo záporný) možno v praxi ovplyvniť rôznymi účtovnými zásahmi (napr. spôsob odpisovania majetku). Samotný údaj o kladnom hospodárskom výsledku nemusí vždy zodpovedať reálnemu stavu uchádzača, nakoľko v praxi existujú subjekty, ktoré napr. vykazujú nízky zisk v dôsledku väčšej jednorazovej investície do výskumu, nových technológií či základného imania a pod. V praxi sa vyskytujú aj podniky, ktoré vykazujú kladný hospodársky výsledok za určité obdobie, avšak napriek tomu môžu byť krátkodobo v platobnej neschopnosti.

A preto požiadavka na kladný hospodársky výsledok za predchádzajúce obdobie sa dá považovať za neprimeranú, nakoľko podmienka účasti  je v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov z dôvodu, že diskriminuje tých uchádzačov, resp. záujemcov, ktorí nedosiahli v požadovanom období kladný hospodársky výsledok, ale sú spôsobilí dodať požadovaný predmet zákazky.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_skAktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype