Povinnosti, sankcie, diery. Prvé praktické skúsenosti s malou novelou.

Uplynulo niekoľko mesiacov od schválenia malej novely zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) a niekoľko týždňov od schválenia veľkej novely. Keďže štát nakupovať musí aj napriek chaotickým zákonom, máme za sebou prvé súťaže zrealizované „po novom“. 

Verejným obstarávateľom pribudlo množstvo oznamovacích povinností, definovaných v § 41 a v § 136 ods. (9) ZVO. Spomeniem iba to najbizarnejšie. Verejný obstarávateľ má povinnosť zaslať Úradu pre verejné obstarávanie písomnú informáciu o tom, že bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, s uvedením dátumu doručenia, a to do troch pracovných dní od momentu, kedy sa od tejto skutočnosti dozvedel. Ak by sme vykladali túto povinnosť doslovne, tak to znamená, že verejný obstarávateľ zašle oznámenie o vylúčení uchádzača všetkým uchádzačom, čo je v priamom rozpore s § 42 ods. (6) ZVO. Ak však túto povinnosť nesplní, tak bude sankcionovaný sumou 20 000 eur za každých začatých 15 pracovných dní omeškania so splnením tejto povinnosti. Týchto oznámení je celkom 5, reálne pri verejnej súťaži je povinnosťou odoslať 4 takéto rôzne oznámenia. Keď chceme byť produktívni a súčasne realizovať tri až štyri zákazky, tak je vysoko pravdepodobné, že na niektoré z týchto oznámení verejný obstarávateľ jednoducho zabudne.

 

Rozmýšľam, akým spôsobom bola sankcia 20 000 eur za každých začatých 15 pracovných dní omeškania splnenia povinnosti odoslať absolútne zbytočné oznámenia stanovená. Zákonodarcovia asi nezabúdajú.

 

Malá novela sa zaujímavo dotkla aj podprahových zákaziek. Ako vieme, malou novelou došlo k rozdeleniu ponúk na časti „Ostatné“ a „Kritériá“, na čo nadviazal úplne prepracovaný § 41 Otváranie ponúk. Pri podprahovej zákazke podľa malej novely má verejný obstarávateľ použiť § 41 primerane. Povedzme že to znamená, že ho buď použije alebo nepoužije a nebude si primeranosť vysvetľovať tak, že si povyberá z § 41 to, čo sa mu hodí. Takže sa verejný obstarávateľ rozhodol, že § 41 použije a dostáva sa k vyhodnocovaniu častí ponúk označených ako „Ostatné“. A prichádza problém – tento raz nie pre verejného obstarávateľa, ale pre uchádzača. Malou novelou bola totiž zrušená možnosť podať žiadosť o nápravu proti vylúčeniu uchádzača a vyhodnoteniu ponúk, v takomto prípade sa podáva rovno námietka. Avšak, námietky nemožno podať pri zadávaní podprahovej zákazky. Z čoho jasne vyplýva, že ak vylúčim pri podprahovej zákazke uchádzača, ten nemá fakticky žiadnu možnosť zvrátiť verdikt verejného obstarávateľa.

 

Malá novela mala urýchliť procesy, zámer bohužiaľ nevyšiel. Pod urýchlením procesov si totiž nepredstavujem zvýšenie byrokracie a diery v zákone, ako sme si ukázali v tejto malej ochutnávke praktických dopadov malej novely.

 

 

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

 

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype