Používanie značiek

Kedy je možné podľa zákona o verejnom obstarávaní použiť konkrétne obchodné značky?

Zákon o verejnom obstarávaní vo svojom § 34, ods. 9 uvádza, že „technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. a), a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný““.

Ustanovenie § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa nachádza v Druhej časti tohto zákona – Zadávanie nadlimitných zákaziek. V prípade podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a podľa druhej časti, konkrétne prvá a druhá hlava. De facto je postup rovnaký ako u nadlimitov. Rovnako je to aj u podprahov, pretože § 99 ods. 1, písm. d) sa odvoláva na už spomínaný § 34, teda taktiež nie je možné menovať konkrétne značky.

Iné je to však v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou sú uvedené v § 102 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ods. 1 tohto paragrafu „verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho cene a kvalite.“ Iné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou nie sú. Môžeme teda konštatovať že pri nízkych hodnotách  je možné použiť v opise predmetu zákazky konkrétny názov výrobku alebo výrobcu (napr. Nobasil, Terranova a pod.). Rovnaký názor zastáva aj Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom metodickom usmernení č. 466-2000/2009. Dodávam ešte, že zákazkách s nízkou hodnotou sa nevyžaduje ani písomná forma zmluvy, okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje osobitný zákon. 

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 35 dňa 28.8.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype