Používanie značiek

Kedy je možné podľa zákona o verejnom obstarávaní použiť konkrétne obchodné značky?

Zákon o verejnom obstarávaní vo svojom § 34, ods. 9 uvádza, že „technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. a), a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný““.

Ustanovenie § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa nachádza v Druhej časti tohto zákona – Zadávanie nadlimitných zákaziek. V prípade podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a podľa druhej časti, konkrétne prvá a druhá hlava. De facto je postup rovnaký ako u nadlimitov. Rovnako je to aj u podprahov, pretože § 99 ods. 1, písm. d) sa odvoláva na už spomínaný § 34, teda taktiež nie je možné menovať konkrétne značky.

Iné je to však v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou sú uvedené v § 102 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ods. 1 tohto paragrafu „verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho cene a kvalite.“ Iné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou nie sú. Môžeme teda konštatovať že pri nízkych hodnotách  je možné použiť v opise predmetu zákazky konkrétny názov výrobku alebo výrobcu (napr. Nobasil, Terranova a pod.). Rovnaký názor zastáva aj Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom metodickom usmernení č. 466-2000/2009. Dodávam ešte, že zákazkách s nízkou hodnotou sa nevyžaduje ani písomná forma zmluvy, okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje osobitný zákon. 

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 35 dňa 28.8.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype