Potvrdenie referencií

Verejní obstarávatelia vo svojich súťažiach obvykle na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti vyžadujú dodanie referencií.

Zákon o verejnom obstarávaní podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo b) ich nazýva zoznamom dodávok tovarov, poskytnutých služieb alebo stavebných prác. Pri tovaroch a službách je potrebné vyžadovať potvrdenia za predchádzajúce tri roky, pri stavebných prácach za predchádzajúcich päť rokov. Potvrdenia musia obsahovať najmä uvedenie cien a lehôt dodania.

Referencie uchádzačovi ako dodávateľovi potvrdzuje odberateľ, ktorý je verejným obstarávateľom resp. iná osoba ako verejný obstarávateľ. Ak je referencia potvrdená len samotným uchádzačom napr. vo forme čestného vyhlásenia je povinnosťou verejného obstarávateľa si tieto skutočnosti overiť. V prípade pochybností je vhodné požiadať uchádzača o vysvetlenie resp. doplnenie predložených dokladov v súlade s § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Referenciu, ktorá je potvrdená len uchádzačom možno akceptovať len vtedy, keď pre danú referenciu nie je možné získať potvrdenie od odberateľa. Verejný obstarávateľ je povinný preskúmať, či potvrdenie od odberateľa bolo alebo nebolo možné získať.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 22,  dňa 29.05.2012

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype