Potvrdenie referencií

Verejní obstarávatelia vo svojich súťažiach obvykle na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti vyžadujú dodanie referencií.

Zákon o verejnom obstarávaní podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo b) ich nazýva zoznamom dodávok tovarov, poskytnutých služieb alebo stavebných prác. Pri tovaroch a službách je potrebné vyžadovať potvrdenia za predchádzajúce tri roky, pri stavebných prácach za predchádzajúcich päť rokov. Potvrdenia musia obsahovať najmä uvedenie cien a lehôt dodania.

Referencie uchádzačovi ako dodávateľovi potvrdzuje odberateľ, ktorý je verejným obstarávateľom resp. iná osoba ako verejný obstarávateľ. Ak je referencia potvrdená len samotným uchádzačom napr. vo forme čestného vyhlásenia je povinnosťou verejného obstarávateľa si tieto skutočnosti overiť. V prípade pochybností je vhodné požiadať uchádzača o vysvetlenie resp. doplnenie predložených dokladov v súlade s § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Referenciu, ktorá je potvrdená len uchádzačom možno akceptovať len vtedy, keď pre danú referenciu nie je možné získať potvrdenie od odberateľa. Verejný obstarávateľ je povinný preskúmať, či potvrdenie od odberateľa bolo alebo nebolo možné získať.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 22,  dňa 29.05.2012

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype