Certifikáty

Ak vo verejnej súťaži žiadate doložiť certifikát systému riadenia kvality alebo certifikát systému environmentálneho manažérstva je dôležité mať na zreteli:

že za dôkazy rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality na vystavenie certifikátov podľa § 29 a § 30 zákona o verejnom obstarávaní nemožno považovať príručku kvality resp. príručku environmentálneho riadenia, žiadosť o certifikáciu, ani potvrdenie preukazujúce, že žiadateľ je v konaní o udelenie certifikátu.

Príručka kvality sama o sebe nie je dôkazom, že v nej opísané postupy organizácia aj reálne uplatňuje v praxi. Naproti tomu, certifikát je možné vystaviť až po vykonaní certifikačného auditu, ktorý vykonáva nezávislý certifikačný orgán.  Jeho úlohou je overiť, či opatrenia opísané v príručke kvality a v inej dokumentácii sú dodržiavané a uplatňované v praxi.

Žiadosť o certifikáciu je len prvý krok k získaniu príslušného certifikátu a nedáva žiadnu záruku, že daná organizácia vybudovala a uplatňuje systém kvality, nakoľko ide o fázy pred vykonaním certifikačného auditu.

K certifikátu neexistuje žiaden iný relevantný dôkaz. Teda nemožno prijať akékoľvek potvrdenia, vyhlásenia alebo podobné doklady deklarujúce splnenie požiadaviek normy. Jediným akceptovateľným dokladom by mohlo byť potvrdenie samotného certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania plnenia požiadaviek normy.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 20  dňa: 15.05.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype