Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa

Pri realizácii určitých typov zákaziek sa môže stať, že podnikateľ ako úspešný uchádzač spôsobí výkonom svojej činnosti verejnému obstarávateľovi škody.  Na poistnom trhu existujú produkty poistenia zodpovednosti za škodu podnikateľa.

Je dôležité vedieť, že podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve hovoríme o dvoch typoch poistenia – 1. povinné resp. zákonné poistenie, 2. dobrovoľné poistenie. Pri prvom type môžeme vyžadovať od uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti (finančné a ekonomické postavenie) predloženie potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa resp. dokladu o uhradenom poistnom ale len vtedy, ak sa takéto poistenie vyžaduje podľa platných právnych predpisov.

Ak ide o dobrovoľné poistenie, tu verejní obstarávatelia nemôžu vyžadovať od všetkých záujemcov, aby boli už v čase predloženia ponuky poistení, resp. mali uhradené poistné. Takáto požiadavka je neprimeraná. Verejný obstarávateľ však môže žiadať od uchádzačov, ktorí predkladajú ponuku čestné prehlásenie, v ktorom potvrdia, že ak sa stanú úspešným uchádzačom, že pri podpise zmluvy budú takýmto poistením disponovať. Treba však poistenie smerovať k predmetu zákazky (a nielen k „osobe“ záujemcu/uchádzača) a tiež treba konkretizovať požiadavky na toto poistenie (poistná suma, činnosť, trvanie,...).

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v obecných novinách č. 17, dňa 24.4.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype