Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska.

Elektronické trhovisko je definované ako informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností, pričom správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra. 

V poslednom čísle sme si načrtli niektoré najzásadnejšie zmeny, ktoré sa chystajú v zákone o verejnom obstarávaní, a ich možné vplyvy na verejné obstarávanie ako také. Dnes by som sa chcel bližšie venovať elektronickému trhovisku a jeho pravidlám.

Elektronické trhovisko je definované ako informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností, pričom správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra. Trhovisko má spĺňať niekoľko funkcionalít, pričom nejde iba o úplnú elektronizáciu verejného obstarávania komodít bežne dostupných na trhu, ale aj o vytvorenie databáz verejných obstarávateľov, dodávateľov, zmlúv, ukladanie priebehu všetkých na ňom realizovaných súťaží či možnosť zasielania správcovi trhoviska – čiže Ministerstvu vnútra SR – podozrení zo zneužívania trhoviska.

Postup pri nákupoch na trhovisku by sa dal veľmi zjednodušene zhrnúť do nasledovných pár riadkov. Dodávateľ môže na trhovisko dať kedykoľvek svoju ponuku. Pokiaľ verejný obstarávateľ zadá dopyt a v ten moment sú na trhovisku minimálne tri ponuky od dodávateľov, ktoré spĺňajú požiadavky obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Po takejto akceptácii sa automaticky rozošle notifikácia všetkým ostatným dodávateľom, ktorí majú v osobnom profile uvedený rovnaký údaj o klasifikácii predmetu zákazky a sú registrovaní na trhovisku. Títo majú čas minimálne 72 hodín na reakciu a predloženie svojej ponuky. Po skončení lehoty určenej na predloženie nových ponúk verejný obstarávateľ akceptuje ponuku, ktorá je ekonomicky najvýhodnejšia, pričom to už nemusí byť ponuka, ktorú pôvodne predbežne akceptoval.

Znie to skoro idylicky. Elektronické trhovisko má však svoje úskalia, ktoré umožňujú vnášanie nejednoznačnosti a netransparentnosti do nákupov.

Pri nákupoch na trhovisku nie je verejný obstarávateľ povinný určiť podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, nie je povinný vytvoriť súťažné podklady, dokonca nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu, pokiaľ mu to priamo neprikazuje zákon.

Ak si to celé pretransformujeme do toho najjednoduchšieho slovníka, na trhovisku bude môcť verejný obstarávateľ nakúpiť čokoľvek od kohokoľvek bez akýchkoľvek pravidiel, pričom na takýto nákup nebude musieť uzavrieť s dodávateľom zmluvu. Čo je ešte viac zarážajúce, je fakt, že nová chystaná úprava explicitne neumožňuje podanie námietky pri podlimitných zákazkách zadaných na elektronickom trhovisku. Aby som bol konkrétny, pri tovaroch a službách ide o sumu do 200 000,- € a pri stavebných prácach dokonca do 5 000 000,- €.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách dňa 22.01.2013Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype