Opis predmetu zákazky

Opísať predmet zákazky je základom úspechu celého procesu verejného obstarávania.

Podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť predmet opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Vychádza sa z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru, služieb alebo stavebných prác.

Technické požiadavky musia byť určené tak, aby bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž. Čo nie je možné? Nie je možné sa odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Ak je náročné technicky popísať konkrétny tovar je možné použiť ako príklad názov konkrétneho tovaru. Je potrebné však za názvom uviesť „alebo ekvivalentný“.

Ak by ste totiž použili konkrétny názov produktu, napr. operačný systém Microsoft Windows, dochádza týmto postupom k porušeniu princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami. Stanovenie diskriminačnej požiadavky na predmet zákazky môže odradiť potenciálnych dodávateľov obdobných produktov od predloženia ponúk v súťaži.

Závažným nedostatkom je ak chýba podrobný opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch. Neúplne a nejednoznačne definovaný opis predmetu zákazky neumožňuje uchádzačom vypracovať porovnateľné cenové ponuky. Nepresný a nejednoznačný opis predmetu zákazky má vplyv aj na tvorbu ceny. Nedosiahne sa takto najnižšia možná cena a to neodzrkadľuje jeden z hlavných princípov verejného obstarávania – hospodárnosť.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 25 dňa 19.06.2012

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype