Obhliadka miesta dodania predmetu zakázky

Pri verejných súťažiach na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a zriedkavo aj dodanie tovarov sa stretávame s obhliadkami miesta dodania predmetu zákazky. 

Zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje pravidlá, kedy a akým spôsobom stanoviť obhliadku miesta zákazky. Obhliadka je v zákone o verejnom obstarávaní spomenutá iba v kontexte predĺženia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ môže primeraným spôsobom predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, pokiaľ si vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Preto je rozhodnutie, či a akým spôsobom umožniť záujemcom obhliadku, na kompetencii verejného obstarávateľa. Pokiaľ ide o stavebné práce, obhliadka býva bežným javom. Takisto pri určitých druhoch služieb vykonávaných vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch – napríklad upratovanie – je v záujme verejného obstarávateľa  umožniť obhliadku miesta poskytovania služieb.

 Otázka stanovenia lehoty na doručenie žiadosti o ohliadku, ako aj samotného termínu obhliadky je rovnako v kompetencii verejného obstarávateľa. Pokiaľ má mať obhliadka praktický význam, odporúča sa naplánovať ju s dostatočnou rezervou tak, aby mal záujemca možnosť na sformulovanie a položenie otázok verejnému obstarávateľovi, ktoré by mohli vyplynúť z obhliadky a aby mal verejný obstarávateľ možnosť na prípadné doplnenie súťažných podkladov v zákonom stanovenej lehote.

 Nezriedkavou dilemou, s ktorou zápasia verejní obstarávatelia pri určovaní pravidiel obhliadky, je otázka, či stanoviť presný termín obhliadky, ktorý by bol spoločný pre všetkých záujemcov alebo stanoviť harmonogram a každému záujemcovi určiť, kedy sa obhliadky zúčastní. Osobne sa prikláňam k možnosti číslo dva, a to najmä z dôvodu zachovania princípov transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a umožnenia priebehu čestnej hospodárskej súťaže. Pokiaľ sa totiž určí jeden termín obhliadky pre všetkých záujemcov, verejný obstarávateľ čelí riziku, že sa záujemcovia o sebe navzájom dozvedia a môžu vzniknúť aktivity brániace, respektíve obmedzujúce čestnú hospodársku súťaž.

Stanovenie termínu obhliadky pre každého záujemcu zvlášť je síce pre verejného obstarávateľa časovo a kapacitne náročnejšie, ale z hľadiska transparentnosti jednoznačne vhodnejšie.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obených novinách č. 44 dňa 30.10.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype