Obhliadka miesta dodania predmetu zakázky

Pri verejných súťažiach na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a zriedkavo aj dodanie tovarov sa stretávame s obhliadkami miesta dodania predmetu zákazky. 

Zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje pravidlá, kedy a akým spôsobom stanoviť obhliadku miesta zákazky. Obhliadka je v zákone o verejnom obstarávaní spomenutá iba v kontexte predĺženia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ môže primeraným spôsobom predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, pokiaľ si vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Preto je rozhodnutie, či a akým spôsobom umožniť záujemcom obhliadku, na kompetencii verejného obstarávateľa. Pokiaľ ide o stavebné práce, obhliadka býva bežným javom. Takisto pri určitých druhoch služieb vykonávaných vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch – napríklad upratovanie – je v záujme verejného obstarávateľa  umožniť obhliadku miesta poskytovania služieb.

 Otázka stanovenia lehoty na doručenie žiadosti o ohliadku, ako aj samotného termínu obhliadky je rovnako v kompetencii verejného obstarávateľa. Pokiaľ má mať obhliadka praktický význam, odporúča sa naplánovať ju s dostatočnou rezervou tak, aby mal záujemca možnosť na sformulovanie a položenie otázok verejnému obstarávateľovi, ktoré by mohli vyplynúť z obhliadky a aby mal verejný obstarávateľ možnosť na prípadné doplnenie súťažných podkladov v zákonom stanovenej lehote.

 Nezriedkavou dilemou, s ktorou zápasia verejní obstarávatelia pri určovaní pravidiel obhliadky, je otázka, či stanoviť presný termín obhliadky, ktorý by bol spoločný pre všetkých záujemcov alebo stanoviť harmonogram a každému záujemcovi určiť, kedy sa obhliadky zúčastní. Osobne sa prikláňam k možnosti číslo dva, a to najmä z dôvodu zachovania princípov transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a umožnenia priebehu čestnej hospodárskej súťaže. Pokiaľ sa totiž určí jeden termín obhliadky pre všetkých záujemcov, verejný obstarávateľ čelí riziku, že sa záujemcovia o sebe navzájom dozvedia a môžu vzniknúť aktivity brániace, respektíve obmedzujúce čestnú hospodársku súťaž.

Stanovenie termínu obhliadky pre každého záujemcu zvlášť je síce pre verejného obstarávateľa časovo a kapacitne náročnejšie, ale z hľadiska transparentnosti jednoznačne vhodnejšie.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obených novinách č. 44 dňa 30.10.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype