Možnosť použitia certifikátov podľa § 29 a § 30

Zákon o verejnom obstarávaní definuje v § 28 stanovenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní z hľadiska preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.

Verejní obstarávatelia obvykle nemajú problémy s aplikáciou tohto paragrafu, avšak často sa dopúšťajú chýb pri aplikácii následných paragrafov, čiže § 29 a § 30, ktoré pojednávajú o zabezpečení kvality a environmentálnom manažérstve.

Základným omylom mnohých verejných obstarávateľov je skutočnosť, že § 29 a § 30 považujú za ďalšie a samostatné podmienky účasti, ktoré môžu stanoviť takpovediac navyše, nad rámec podmienok účasti podľa § 26 až 28. Čiže predloženie certifikátu manažérstva kvality alebo environmentálneho manažérstva  stanovia ako samostatnú podmienku účasti.

Odvolávajúc sa na viaceré metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, § 29 a § 30 nestanovuje ďalšie podmienky účasti, ale definujú spôsob preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 28. Ak chceme byť konkrétni, certifikát podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní je možné vyžadovať v spojení s podmienkami účasti uvedenými v § 28 ods. 1 písm. b), c), g), i) alebo j) tohto zákona. Analogicky, pri vyžadovaní certifikátu environmentálneho riadenia uvedené platí v tom zmysle, že certifikát environmentálneho riadenia podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní je iba doplnením a spresnením k podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písmena (h) zákona o verejnom obstarávaní.

V iných metodických usmerneniach Úrad upozorňuje na ďalšiu častú chybu verejných obstarávateľov pri vyžadovaní certifikátov. Na jednej strane verejný obstarávateľ nemôže uznať za certifikátu rovnocenné príručky kvality, čestné vyhlásenia a iné dokumenty. Na druhej strane, pokiaľ verejný obstarávateľ vyžaduje ako podmienku účasti predloženie certifikátu kvality, tak musí počítať s tým, že v prípade, ak uchádzač nemá systém manažérstva kvality certifikovaný a predloží dôkazy o plnení požiadaviek príslušnej normy, tak verejný obstarávateľ musí byť schopný vykonať posúdenie vhodnosti týchto dôkazov na plnenie požiadaviek normy. Inými slovami, verejný obstarávateľ musí byť schopný svojimi kapacitami posúdiť, či uchádzač dodržiava systém manažérstva kvality alebo nie, napríklad fyzickou kontrolou u uchádzača.

Preto by mal verejný obstarávateľ starostlivo posúdiť, či je nutné pri konkrétnej podmienke účasti vyžadovať daný certifikát, a najmä v súlade s § 32 ods. (6) jednoznačne odôvodniť primeranosť takejto podmienky účasti.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 48 dňa 27.11.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype