Malá novela zákona o verejnom obstarávaní a eurofondy.

Ako som spomenul v jednom z predošlých stĺpčekov, hlavným dôvodom na urýchlené schválenie malej novely zákona o verejnom obstarávaní bolo zjednodušenie a zrýchlenie verejných obstarávaní s cieľom urýchleného čerpania eurofondov.

Ukážeme si na niekoľkých príkladoch, že sa podaril pravý opak a čerpanie eurofondov je preto ohrozené.

O malej novele sa nediskutovalo. Pokiaľ niekto tvrdí, že v malej novele sú iba vybraté ustanovenia z veľkej novely, nie je to celkom pravda. Tieto ustanovenia sa totiž vytrhli z veľkej novely bez toho, aby sa pamätalo na širšie dôsledky týchto ustanovení. Následkom toho vznikli v zákone priame rozpory.

Napríklad, podľa § 16 ods. (5) ZVO sa všetky dôležité písomnosti, ktoré súvisia s plynutím lehôt, doručujú v listinnej forme do vlastných rúk. V § 43 sa však ponechalo ustanovenie, ktoré ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť vyzvať uchádzačov elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii.

Podľa §43 ods. (3)  má byť otváranie ponúk pri použití elektronickej aukcie podľa § 41 neverejné. Avšak, verejnému obstarávateľovi ostáva povinnosť posielať zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, čím verejný obstarávateľ uchádzačov oboznámi s menami všetkých účastníkov elektronickej aukcie a s ich návrhmi na plnenie kritérií a fakticky zmarí elektronickú aukciu.

Podľa § 41 má uchádzač predložiť cenovú ponuku oddelenú na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“. Zákon však neurčuje, čo má byť presne obsahom týchto častí a už dnes existuje na túto tému niekoľko rôznych výkladov. Na to nadväzuje ďalší problém, a to chronológia procesu vyhodnocovania.

Prečo spomínam v tomto kontexte eurofondy? Keďže sa o malej novele nediskutovalo a prijala sa okamžite, neexistujú usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré by mohli tieto nejednoznačnosti a rozpory vyriešiť. Následkom toho majú tak riadiace orgány, ktoré kontrolujú verejné obstarávania prijímateľov eurofondov  pred podpisom zmluvy, ako aj samotní prijímatelia zviazané ruky. Každé vyhlásenie verejného obstarávania v súčasnom období je totiž krokom do neznáma. Prijímatelia nevedia, ako majú súťaže vyhlásiť a riadiace orgány nevedia, ako majú súťaže kontrolovať. Týmto vzniká riziko, že verejné obstarávania sa budú ešte viac naťahovať, bude dochádzať k ešte väčším meškaniam a objem neoprávnených výdavkov môže dramaticky narastať.

A to už nehovorím, že súčasná právna úprava je v mnohých bodoch v rozpore s európskymi smernicami o verejnom obstarávaní, ktoré sme (nielen) pri čerpaní eurofondov povinní dodržiavať.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách, dňa 5.3.2013

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype