Malá novela zákona o verejnom obstarávaní a eurofondy.

Ako som spomenul v jednom z predošlých stĺpčekov, hlavným dôvodom na urýchlené schválenie malej novely zákona o verejnom obstarávaní bolo zjednodušenie a zrýchlenie verejných obstarávaní s cieľom urýchleného čerpania eurofondov.

Ukážeme si na niekoľkých príkladoch, že sa podaril pravý opak a čerpanie eurofondov je preto ohrozené.

O malej novele sa nediskutovalo. Pokiaľ niekto tvrdí, že v malej novele sú iba vybraté ustanovenia z veľkej novely, nie je to celkom pravda. Tieto ustanovenia sa totiž vytrhli z veľkej novely bez toho, aby sa pamätalo na širšie dôsledky týchto ustanovení. Následkom toho vznikli v zákone priame rozpory.

Napríklad, podľa § 16 ods. (5) ZVO sa všetky dôležité písomnosti, ktoré súvisia s plynutím lehôt, doručujú v listinnej forme do vlastných rúk. V § 43 sa však ponechalo ustanovenie, ktoré ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť vyzvať uchádzačov elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii.

Podľa §43 ods. (3)  má byť otváranie ponúk pri použití elektronickej aukcie podľa § 41 neverejné. Avšak, verejnému obstarávateľovi ostáva povinnosť posielať zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, čím verejný obstarávateľ uchádzačov oboznámi s menami všetkých účastníkov elektronickej aukcie a s ich návrhmi na plnenie kritérií a fakticky zmarí elektronickú aukciu.

Podľa § 41 má uchádzač predložiť cenovú ponuku oddelenú na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“. Zákon však neurčuje, čo má byť presne obsahom týchto častí a už dnes existuje na túto tému niekoľko rôznych výkladov. Na to nadväzuje ďalší problém, a to chronológia procesu vyhodnocovania.

Prečo spomínam v tomto kontexte eurofondy? Keďže sa o malej novele nediskutovalo a prijala sa okamžite, neexistujú usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré by mohli tieto nejednoznačnosti a rozpory vyriešiť. Následkom toho majú tak riadiace orgány, ktoré kontrolujú verejné obstarávania prijímateľov eurofondov  pred podpisom zmluvy, ako aj samotní prijímatelia zviazané ruky. Každé vyhlásenie verejného obstarávania v súčasnom období je totiž krokom do neznáma. Prijímatelia nevedia, ako majú súťaže vyhlásiť a riadiace orgány nevedia, ako majú súťaže kontrolovať. Týmto vzniká riziko, že verejné obstarávania sa budú ešte viac naťahovať, bude dochádzať k ešte väčším meškaniam a objem neoprávnených výdavkov môže dramaticky narastať.

A to už nehovorím, že súčasná právna úprava je v mnohých bodoch v rozpore s európskymi smernicami o verejnom obstarávaní, ktoré sme (nielen) pri čerpaní eurofondov povinní dodržiavať.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách, dňa 5.3.2013

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype