Lehoty na podanie žiadosti o nápravu

Žiadosť o nápravu je jedným z revíznych postupov, ktoré môže uchádzač aplikovať voči postupom verejného obstarávateľa.

Vykonanie nápravy, respektíve zamietnutie žiadosti o nápravu vykonáva priamo verejný obstarávateľ, bez zasahovania Úradu pre verejné obstarávanie.

Skutočnosti, proti ktorým môže  uchádzač, záujemca alebo účastník podať žiadosť o nápravu, sú zadefinované v § 136 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní.

Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do desiatich dní odo dňa vzniku skutočnosti, proti ktorej žiadosť o nápravu smeruje. Napríklad, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch,  táto žiadosť musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov žiadateľom, ak žiadosť o nápravu smeruje proti skutočnostiam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (vo vestníku verejného obstarávania) žiadosť musí byť doručená do desiatich dní od uverejnenia oznámenia.

Žiadosť o nápravu musí obsahovať formálne náležitosti podľa § 136 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní. Ak žiadosť o nápravu neobsahuje zákonom stanovené formálne náležitosti, verejný obstarávateľ musí do troch pracovných dní od jej doručenia vyzvať žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadateľovi.

Pri lehotách, týkajúcich sa úkonov v súvislosti so žiadosťami o nápravu, treba mať na pamäti, že rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti verejnému obstarávateľovi, nie dátum odoslania.  V praxi to znamená, že ak bola žiadosť o nápravu doručená verejnému obstarávateľovi v jedenásty deň od vzniku skutočnosti, proti ktorej žiadosť o nápravu smeruje a na obálke je poštová pečiatka s dátumom indikujúcim zaslanie žiadosti o nápravu v ôsmy deň,  táto žiadosť bola doručená po lehote a verejný obstarávateľ je povinný ju zamietnuť bez vecného riešenia žiadosti a záujemca, či uchádzač už nemá možnosť podať opravný prostriedok.

Autor: Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č.37, dňa 11.9.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype