Lehoty na podanie žiadosti o nápravu

Žiadosť o nápravu je jedným z revíznych postupov, ktoré môže uchádzač aplikovať voči postupom verejného obstarávateľa.

Vykonanie nápravy, respektíve zamietnutie žiadosti o nápravu vykonáva priamo verejný obstarávateľ, bez zasahovania Úradu pre verejné obstarávanie.

Skutočnosti, proti ktorým môže  uchádzač, záujemca alebo účastník podať žiadosť o nápravu, sú zadefinované v § 136 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní.

Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do desiatich dní odo dňa vzniku skutočnosti, proti ktorej žiadosť o nápravu smeruje. Napríklad, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch,  táto žiadosť musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov žiadateľom, ak žiadosť o nápravu smeruje proti skutočnostiam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (vo vestníku verejného obstarávania) žiadosť musí byť doručená do desiatich dní od uverejnenia oznámenia.

Žiadosť o nápravu musí obsahovať formálne náležitosti podľa § 136 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní. Ak žiadosť o nápravu neobsahuje zákonom stanovené formálne náležitosti, verejný obstarávateľ musí do troch pracovných dní od jej doručenia vyzvať žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadateľovi.

Pri lehotách, týkajúcich sa úkonov v súvislosti so žiadosťami o nápravu, treba mať na pamäti, že rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti verejnému obstarávateľovi, nie dátum odoslania.  V praxi to znamená, že ak bola žiadosť o nápravu doručená verejnému obstarávateľovi v jedenásty deň od vzniku skutočnosti, proti ktorej žiadosť o nápravu smeruje a na obálke je poštová pečiatka s dátumom indikujúcim zaslanie žiadosti o nápravu v ôsmy deň,  táto žiadosť bola doručená po lehote a verejný obstarávateľ je povinný ju zamietnuť bez vecného riešenia žiadosti a záujemca, či uchádzač už nemá možnosť podať opravný prostriedok.

Autor: Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č.37, dňa 11.9.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype