Lehoty na podanie námietok

Naposledy sme si rozobrali lehoty na podanie žiadosti o nápravu. Dnes sa budeme venovať lehotám v konaní o námietkach. 

Konanie o námietkach je ďalším z revíznych postupov. V zásade platí, že podaniu námietky musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu. Na rozdiel od vybavovania žiadosti o nápravu, konanie o námietkach je chápané ako dohľad nad verejným obstarávaním a je vykonávané samotným Úradom pre verejné obstarávanie.

Skutočnosti, proti ktorým môže  uchádzač, záujemca alebo účastník podať námietky, sú zadefinované v § 138 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň, zákon označuje zadávanie podprahových zákaziek, zákaziek s nízkou hodnotou a priebeh elektronickej aukcie ako prípady, proti ktorým námietky nemožno podať.

Účastníci konania o námietkach sa nazývajú navrhovateľ (uchádzač alebo záujemca) a kontrolovaný (verejný obstarávateľ).

Konanie o námietkach sa začína dňom doručenia námietok Úradu, pričom námietky v listinnej podobe musia byť podané navrhovateľom tak Úradu, ako aj kontrolovanému. Udiať sa tak musí najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu v prípade, ak kontrolovaný dodržal lehoty pri vybavovaní žiadosti o nápravu resp. do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie oznámenia o výsledku  vybavenia žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný lehoty pri vybavovaní žiadosti o nápravu nedodržal. Pokiaľ námietky smerujú proti inému úkonu kontrolovaného, ako je uvedené v § 138 ods. (2) písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, musia byť podané pred uzavretím zmluvy.

Námietka, rovnako ako žiadosť o nápravu, musí obsahovať  stanovené náležitosti a prílohy, uvedené v § 138 ods. (6) respektíve (7) zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný je povinný do štyroch pracovných dní doručiť Úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky spolu s kompletnou dokumentáciou z procesu obstarávania v origináli. Pokiaľ kontrolovaný nepredloží  vyššie uvedené náležitosti v lehote a nepredloží ich ani v dodatočnej lehote určenej Úradom, Úrad zo zákona nariadi zrušenie verejnej súťaže.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obedcných novinách č. 38 dňa 18.9.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype