Lehoty na podanie námietok

Naposledy sme si rozobrali lehoty na podanie žiadosti o nápravu. Dnes sa budeme venovať lehotám v konaní o námietkach. 

Konanie o námietkach je ďalším z revíznych postupov. V zásade platí, že podaniu námietky musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu. Na rozdiel od vybavovania žiadosti o nápravu, konanie o námietkach je chápané ako dohľad nad verejným obstarávaním a je vykonávané samotným Úradom pre verejné obstarávanie.

Skutočnosti, proti ktorým môže  uchádzač, záujemca alebo účastník podať námietky, sú zadefinované v § 138 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň, zákon označuje zadávanie podprahových zákaziek, zákaziek s nízkou hodnotou a priebeh elektronickej aukcie ako prípady, proti ktorým námietky nemožno podať.

Účastníci konania o námietkach sa nazývajú navrhovateľ (uchádzač alebo záujemca) a kontrolovaný (verejný obstarávateľ).

Konanie o námietkach sa začína dňom doručenia námietok Úradu, pričom námietky v listinnej podobe musia byť podané navrhovateľom tak Úradu, ako aj kontrolovanému. Udiať sa tak musí najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu v prípade, ak kontrolovaný dodržal lehoty pri vybavovaní žiadosti o nápravu resp. do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie oznámenia o výsledku  vybavenia žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný lehoty pri vybavovaní žiadosti o nápravu nedodržal. Pokiaľ námietky smerujú proti inému úkonu kontrolovaného, ako je uvedené v § 138 ods. (2) písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, musia byť podané pred uzavretím zmluvy.

Námietka, rovnako ako žiadosť o nápravu, musí obsahovať  stanovené náležitosti a prílohy, uvedené v § 138 ods. (6) respektíve (7) zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný je povinný do štyroch pracovných dní doručiť Úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky spolu s kompletnou dokumentáciou z procesu obstarávania v origináli. Pokiaľ kontrolovaný nepredloží  vyššie uvedené náležitosti v lehote a nepredloží ich ani v dodatočnej lehote určenej Úradom, Úrad zo zákona nariadi zrušenie verejnej súťaže.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obedcných novinách č. 38 dňa 18.9.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype