Lehota viazanosti ponúk a jej predĺženie

Určenie lehoty viazanosti ponúk zákon o verejnom obstarávaní žiadnym svojim ustanovením neupravuje.

Tento úkon je ponechaný plne na kompetencii verejného obstarávateľa.  Často je veľmi náročné predpokladať, v akom časovom rámci verejná súťaž prebehne. Lehota viazanosti ponúk sa obvykle určuje s prihliadnutím na pesimistické scenáre, kde sa ráta s uplatňovaním revíznych postupov (čiže žiadosťami o nápravu a námietkami). Ani to však nemusí byť postačujúce. Či už v súvislosti s konaním o námietkach, kedy námietky majú odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo v súvislosti s kontrolou pred uzavretím zmluvy. V takýchto prípadoch môže dôjsť k situácii, keď hrozí, že lehota viazanosti ponúk uplynie.

 Odvolávajúc sa na znenie § 45 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk môže v teda praxi znamenať to, že verejný obstarávateľ nebude môcť uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom.

Lehota viazanosti ponúk ovplyvňuje aj zábezpeku. Zábezpekou sa zabezpečuje viazanosť ponuky, čo znamená, že ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa. Uplynutím lehoty viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stráca silný nástroj, ktorým môže takpovediac donútiť úspešného uchádzača splniť to, k čomu sa zaviazal v predloženej ponuke a podpísať zmluvu.

 Častou chybou verejných obstarávateľov je to, že zabudnú na predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Je to možno spôsobené aj tým, že rovnako, ako určenie lehoty viazanosti ponúk, ani proces predĺženia lehoty viazanosti ponúk nie je v zákone o verejnom obstarávaní zadefinovaný.

Vychádzajúc z metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov. Informácia o predĺžení lehoty viazanosti sa obvykle posiela písomne – či už listom alebo e-mailom. Zároveň s Úradom pre verejné obstarávanie odporúčam, aby všetci uchádzači, a najmä úspešný uchádzač (v závislosti od toho, v akej fáze sa verejná súťaž nachádza), akceptovali uzavretie zmluvy aj v predĺženej lehote viazanosti ponúk.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 43 dňa 23.10.2012Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype