Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Pozrime sa teraz bližšie na kritériá na vyhodnotenie ponúk. Hovorí o nich § 35 Zákona o verejnom obstarávaní. 

Ponuky sa vyhodnocujú podľa najnižšej ceny alebo podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, v tomto prípade sa použije viac kritérií, každé má svoju percentuálnu alebo bodovú váhu. Kritériá je potrebné uviesť už v samotnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. vo výzve na predkladanie ponúk.

Použité kritériá by mali každopádne zohľadňovať celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky. Ak je kritériom najnižšia cena, je potrebné aby bol jasne a zrozumiteľne popísaný predmet zákazky. Je možné použiť aj jednotkovú cenu napr. za tonu odpadu, osobohodinu prác a podobne. Takéto kritérium je vhodné použiť najmä ak je výsledkom verejného obstarávania rámcová dohoda, kde nie je možné presne odhadnúť množstvo tovaru alebo služieb.

Príkladom toho, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní je tzv. „ponožkový tender“, to znamená, že sú určené iba jednotkové ceny bez množstva, ktoré verejný obstarávateľ len spočíta. Pri špecifikácii množstva jednotlivých položiek by však poradie uchádzačov mohlo byť úplne iné.

Podľa zákona (§ 35 ods. 6 a 7) kritériom nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr, kritériom nesmú byť ani požiadavky určené v podmienkach účasti. Naopak vhodnými sú kritériá o ktorých hovorí § 35 ods. 3 zákona, teda cena, kvalita, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, poskytnutia služieb resp. výstavby.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v obecných novinách č. 23, dňa 5.6.2012

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype