Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Pozrime sa teraz bližšie na kritériá na vyhodnotenie ponúk. Hovorí o nich § 35 Zákona o verejnom obstarávaní. 

Ponuky sa vyhodnocujú podľa najnižšej ceny alebo podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, v tomto prípade sa použije viac kritérií, každé má svoju percentuálnu alebo bodovú váhu. Kritériá je potrebné uviesť už v samotnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. vo výzve na predkladanie ponúk.

Použité kritériá by mali každopádne zohľadňovať celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky. Ak je kritériom najnižšia cena, je potrebné aby bol jasne a zrozumiteľne popísaný predmet zákazky. Je možné použiť aj jednotkovú cenu napr. za tonu odpadu, osobohodinu prác a podobne. Takéto kritérium je vhodné použiť najmä ak je výsledkom verejného obstarávania rámcová dohoda, kde nie je možné presne odhadnúť množstvo tovaru alebo služieb.

Príkladom toho, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní je tzv. „ponožkový tender“, to znamená, že sú určené iba jednotkové ceny bez množstva, ktoré verejný obstarávateľ len spočíta. Pri špecifikácii množstva jednotlivých položiek by však poradie uchádzačov mohlo byť úplne iné.

Podľa zákona (§ 35 ods. 6 a 7) kritériom nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr, kritériom nesmú byť ani požiadavky určené v podmienkach účasti. Naopak vhodnými sú kritériá o ktorých hovorí § 35 ods. 3 zákona, teda cena, kvalita, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, poskytnutia služieb resp. výstavby.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v obecných novinách č. 23, dňa 5.6.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype