Komisia a povinnosť zriadiť komisiu

Zákon o verejnom obstarávaní definuje komisiu v § 40. Komisia sa skladá z minimálne troch členov, ktorí majú právo vyhodnocovať ponuky. 

Títo členovia musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Platí pravidlo, že komisia je spôsobilá konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky, najmenej však traja. Veľakrát sa stáva, že v deň otvárania ponúk sa jeden alebo viacerí z členov komisie nemôžu otvárania zúčastniť. Termín otvárania ponúk sa stanovuje s pomerne veľkým časovým odstupom (pri nadlimitných zákazkách je to minimálne 45 dní od odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do vestníka EÚ), a preto je náročné a niekedy nemožné eliminovať okolnosti znemožňujúce prítomnosť člena komisie. Aj preto je dobré zložiť komisiu z viacerých členov ako je minimálny počet. Pokiaľ sa ale stane, že počet členov komisie klesne pod minimálnu hranicu, je možné členov komisie doplniť a zákon verejnému obstarávateľovi priamo ukladá povinnosť komisiu doplniť na stanovený počet.

Verejný obstarávateľ môže zvýšiť transparentnosť výberového procesu tým, že do komisie vymenuje členov, ktorí nemajú právo vyhodnocovať ponuky. Ich počet ani odborné vzdelanie nie je obmedzené.

Člen komisie musí okrem odbornej spôsobilosti spĺňať aj ďalšie požiadavky, týkajúce sa najmä bezúhonnosti a možného konfliktu záujmov. Členom komisie nemôže byť napríklad osoba, ktorá bola v čase jedného roka pred vymenovaním do komisie alebo stále je štatutárnym orgánom uchádzača, spoločníkom uchádzača, zamestnancom uchádzača atď.. Toto platí aj pre osoby blízke, charakterizované podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Člen komisie potvrdzuje vyššie uvedené vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením, pričom platí, že ak sa kedykoľvek počas procesu obstarávania dozvie, že je napríklad v konflikte záujmov, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť verejnému obstarávateľovi a takýto člen bude z komisie vylúčený.

Komisia je spomenutá v zákone o verejnom obstarávaní pri troch úkonoch. Povinnosť zriadiť komisiu má verejný obstarávateľ pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk pri nadlimitných a podlimitných zákazkách. Pri podprahových zákazkách verejný obstarávateľ môže zriadiť komisiu, avšak túto povinnosť nemá. Možnosť zriadiť komisiu je v zákone ustanovená aj pri posudzovaní splnenia podmienok účasti, toto platí tak pre nadlimitné a podlimitné zákazky, ako aj pre podprahové zákazky.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 42 dňa 16.10.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype