Je najnižšia ponuková cena vždy najvýhodnejšia?

Zákon o verejnom obstarávaní dáva verejnému obstarávateľovi pomerne široký priestor pri výbere dodávateľa tovarov, služieb či stavebných prác. Uvedené platí aj pri stanovení kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk. 

Ponuky sa v zásade vyhodnocujú buď na základe najnižšej ceny alebo na základe ekonomickej výhodnosti. Kritérium najnižšej ceny je jednoznačné a každému úplne jasné. Pod ekonomickou výhodnosťou sa skrýva mix kritérií, z ktorých jedným môže byť aj cena, pričom každému kritériu je priradená váha.

Ako však napovedá samotný nadpis, dnes sa budem zaoberať kritériom najnižšej ceny.

V súvislosti s nedávnymi udalosťami pri stavbe diaľnice (a nielen s nimi) sa rozpútala diskusia, či je ponuka s najnižšou cenou vždy pre verejného obstarávateľa tou najvýhodnejšou, pričom sa skloňuje najmä kvalita dodaných tovarov alebo odvedených prác. Dokonca padol návrh automaticky vylučovať z procesu verejného obstarávania ponuky s najnižšou a najvyššou ponúknutou cenou. Nemá význam použiteľnosť a efekt takéhoto opatrenia rozvádzať, keďže zmyslom tohto článku nie je poskytovanie návodov uchádzačom, ako manipulovať verejné súťaže.

Väčší zmysel má pozrieť sa na fázy verejného obstarávania, ktoré predchádzajú vyhodnocovaniu ponúk z hľadiska plnenia kritérií. Mám na mysli najmä prípravnú fázu, kedy sa tvorí opis predmetu zákazky, návrh zmluvy a podmienky účasti, teda najdôležitejšie komponenty súťažných podkladov. Tu vidím najväčší problém, najväčšie rezervy verejných obstarávateľov a hlavný dôvod, prečo nie vždy je najnižšia cena tou najvýhodnejšou. Pokiaľ verejný obstarávateľ zahrnie do opisu všetky charakteristiky predmetu zákazky, pokiaľ ich dodržiavanie podporí zmluvnými podmienkami a sankciami za ich nedodržanie, najnižšia cena nebude znamenať nekvalitu. Ako príklad zmluvnej podmienky, ktorá je veľmi efektívna, uvediem pri stavebných prácach fakturáciu až po odovzdaní a kolaudácii diela, prípadne až povedzme pol roka po kolaudácii, aby sa stihli odkryť nedostatky a neboli problémy s reklamáciami. Netreba sa báť tvrdších zmluvných podmienok, verejný obstarávateľ je predsa ten, ktorý nakupuje a za svoje peniaze chce a má právo dostať to, čo požaduje. A pokiaľ je obchodný partner seriózny a chce dodať kvalitu, obchodných podmienok sa nezľakne, nech sú akékoľvek. Naopak, špekulant do takto nastavenej súťaže nepôjde.

Publikované v Obecných novinách č. 49 dňa 4.12.2012

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype