Je najnižšia ponuková cena vždy najvýhodnejšia?

Zákon o verejnom obstarávaní dáva verejnému obstarávateľovi pomerne široký priestor pri výbere dodávateľa tovarov, služieb či stavebných prác. Uvedené platí aj pri stanovení kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk. 

Ponuky sa v zásade vyhodnocujú buď na základe najnižšej ceny alebo na základe ekonomickej výhodnosti. Kritérium najnižšej ceny je jednoznačné a každému úplne jasné. Pod ekonomickou výhodnosťou sa skrýva mix kritérií, z ktorých jedným môže byť aj cena, pričom každému kritériu je priradená váha.

Ako však napovedá samotný nadpis, dnes sa budem zaoberať kritériom najnižšej ceny.

V súvislosti s nedávnymi udalosťami pri stavbe diaľnice (a nielen s nimi) sa rozpútala diskusia, či je ponuka s najnižšou cenou vždy pre verejného obstarávateľa tou najvýhodnejšou, pričom sa skloňuje najmä kvalita dodaných tovarov alebo odvedených prác. Dokonca padol návrh automaticky vylučovať z procesu verejného obstarávania ponuky s najnižšou a najvyššou ponúknutou cenou. Nemá význam použiteľnosť a efekt takéhoto opatrenia rozvádzať, keďže zmyslom tohto článku nie je poskytovanie návodov uchádzačom, ako manipulovať verejné súťaže.

Väčší zmysel má pozrieť sa na fázy verejného obstarávania, ktoré predchádzajú vyhodnocovaniu ponúk z hľadiska plnenia kritérií. Mám na mysli najmä prípravnú fázu, kedy sa tvorí opis predmetu zákazky, návrh zmluvy a podmienky účasti, teda najdôležitejšie komponenty súťažných podkladov. Tu vidím najväčší problém, najväčšie rezervy verejných obstarávateľov a hlavný dôvod, prečo nie vždy je najnižšia cena tou najvýhodnejšou. Pokiaľ verejný obstarávateľ zahrnie do opisu všetky charakteristiky predmetu zákazky, pokiaľ ich dodržiavanie podporí zmluvnými podmienkami a sankciami za ich nedodržanie, najnižšia cena nebude znamenať nekvalitu. Ako príklad zmluvnej podmienky, ktorá je veľmi efektívna, uvediem pri stavebných prácach fakturáciu až po odovzdaní a kolaudácii diela, prípadne až povedzme pol roka po kolaudácii, aby sa stihli odkryť nedostatky a neboli problémy s reklamáciami. Netreba sa báť tvrdších zmluvných podmienok, verejný obstarávateľ je predsa ten, ktorý nakupuje a za svoje peniaze chce a má právo dostať to, čo požaduje. A pokiaľ je obchodný partner seriózny a chce dodať kvalitu, obchodných podmienok sa nezľakne, nech sú akékoľvek. Naopak, špekulant do takto nastavenej súťaže nepôjde.

Publikované v Obecných novinách č. 49 dňa 4.12.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype