Finančné a ekonomické postavenie – účtovné závierky

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na svojej stránke nové všeobecné metodického usmernenie týkajúce sa účtovných závierok. Ide o to, že informácie z účtovných závierok za roky 2009 - 2013 sú verejne dostupné v registri a nie je možné žiadať ich od daňových úradov. 

15098064_s.jpg

Znenie všeobecného metodického usmernenia z 4.6.2014

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) upravuje register účtovných závierok (ďalej len „register“). Register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky a ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Datacentrum (ďalej len „správca“). Účelom registra je okrem iného aj zjednodušenie prístupu tretích osôb k účtovným závierkam podnikateľských subjektov priamo cez internet.  

Register sa člení na 

- verejnú časť, v ktorej sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek a 

- neverejnú časť, v ktorej sú účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sú to najmä účtovné závierky podnikateľov – fyzických osôb a neziskových organizácií, ktoré nemajú povinnosť ich zverejňovania.  

Účtovné závierky uložené vo verejnej časti registra sú verejne prístupné všetkým osobám na www.registeruz.sk v elektronickej podobe bez poplatku. Uložené dokumenty je možné stiahnuť alebo vytlačiť. Na uvedenej stránke možno získať podrobné informácie o registri.  

Účtovné závierky uložené v neverejnej časti registra sprístupní správca registra Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou prostredníctvom registra.  

Informácie z účtovných závierok za účtovné obdobia rokov 2009 až 2013, ktoré sú uložené v registri a ktoré tvoria jeho verejnú časť, sú verejne prístupné. V tejto súvislosti podľa vyjadrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky preto nie je možné žiadať účtovné závierky uložené v registri od daňových úradov.  

Verejným obstarávateľom a obstarávateľom odporúčame, aby vyššie uvedené zohľadnili v procese verejného obstarávania pri stanovení požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie, ak pri ich vyhodnocovaní vychádzajú z údajov uvedených v účtovných závierkach. 

Zdroj, adresa vš.met.usmernenia:

http://www.uvo.gov.sk/vseobecne-metodicke-usmernenia

foto: 123rf.com

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype