Finančné a ekonomické postavenie – účtovné závierky

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na svojej stránke nové všeobecné metodického usmernenie týkajúce sa účtovných závierok. Ide o to, že informácie z účtovných závierok za roky 2009 - 2013 sú verejne dostupné v registri a nie je možné žiadať ich od daňových úradov. 

15098064_s.jpg

Znenie všeobecného metodického usmernenia z 4.6.2014

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) upravuje register účtovných závierok (ďalej len „register“). Register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky a ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Datacentrum (ďalej len „správca“). Účelom registra je okrem iného aj zjednodušenie prístupu tretích osôb k účtovným závierkam podnikateľských subjektov priamo cez internet.  

Register sa člení na 

- verejnú časť, v ktorej sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek a 

- neverejnú časť, v ktorej sú účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sú to najmä účtovné závierky podnikateľov – fyzických osôb a neziskových organizácií, ktoré nemajú povinnosť ich zverejňovania.  

Účtovné závierky uložené vo verejnej časti registra sú verejne prístupné všetkým osobám na www.registeruz.sk v elektronickej podobe bez poplatku. Uložené dokumenty je možné stiahnuť alebo vytlačiť. Na uvedenej stránke možno získať podrobné informácie o registri.  

Účtovné závierky uložené v neverejnej časti registra sprístupní správca registra Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou prostredníctvom registra.  

Informácie z účtovných závierok za účtovné obdobia rokov 2009 až 2013, ktoré sú uložené v registri a ktoré tvoria jeho verejnú časť, sú verejne prístupné. V tejto súvislosti podľa vyjadrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky preto nie je možné žiadať účtovné závierky uložené v registri od daňových úradov.  

Verejným obstarávateľom a obstarávateľom odporúčame, aby vyššie uvedené zohľadnili v procese verejného obstarávania pri stanovení požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie, ak pri ich vyhodnocovaní vychádzajú z údajov uvedených v účtovných závierkach. 

Zdroj, adresa vš.met.usmernenia:

http://www.uvo.gov.sk/vseobecne-metodicke-usmernenia

foto: 123rf.com

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype