Evidencia referencií

Ďalšou novinkou, ktorú prináša novela zákona o verejnom obstarávaní, je  uloženie povinnosti pre verejných obstarávateľov viesť evidenciu referencií.

Čo všetko také evidovanie referencií bude pre verejných obstarávateľov znamenať, to sa pokúsim načrtnúť  v tomto stĺpčeku.

Evidencia referencií má byť informačný systém spravovaný Úradom pre verejné obstarávanie, v ktorom sa budú viesť referencie od verejných obstarávateľov. Zákon ukladá náležitosti, ktoré má referencia obsahovať, ako aj povinnosť, kedy má verejný obstarávateľ referenciu vyhotoviť a zaslať Úradu.

Referenciu bude povinný vyhotoviť verejný obstarávateľ do 30 dní od skončenia alebo zániku zmluvy s dodávateľom, do 5 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak bola splnená zmluva, prípadne bezodkladne po tom, ako omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, presiahne 30 dní. Referencia má obsahovať najmä meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO dodávateľa, názov verejného obstarávateľa, stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, hodnotenie kvality, výslednú hodnotiacu známku a dátum vyhotovenia.

Na hodnotenie kvality referencie zákon pamätá tým, že explicitne určuje kritériá hodnotenia. Kritériami hodnotenia kvality budú: predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu porušenia povinností dodávateľa; celkové trvanie omeškania dodávateľa v dňoch; počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky; dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať. Splnenie takýchto kritérií bude hodnotiť verejný obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia.

Výslednou hodnotiaca známkou bude potom celé číslo od nula do sto, ktoré bude vypočítané spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôležitosti.

Okrem toho, že evidovanie referencií neúmerne zaťaží verejných obstarávateľov, problém vidím v objektivite hodnotenia kvality referencií. Zákon bude dávať verejnému obstarávateľovi veľký priestor na subjektívne hodnotenie kvality, ktoré sa môže stať dvojsečnou zbraňou. A to v tom zmysle, že dodávateľ sa môže cítiť hodnotením verejného obstarávateľa poškodený, čo môže mať za následok množstvo súdnych sporov medzi dodávateľmi a verejnými obstarávateľmi.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 7 dňa 12.02.2013

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype