Evidencia referencií

Ďalšou novinkou, ktorú prináša novela zákona o verejnom obstarávaní, je  uloženie povinnosti pre verejných obstarávateľov viesť evidenciu referencií.

Čo všetko také evidovanie referencií bude pre verejných obstarávateľov znamenať, to sa pokúsim načrtnúť  v tomto stĺpčeku.

Evidencia referencií má byť informačný systém spravovaný Úradom pre verejné obstarávanie, v ktorom sa budú viesť referencie od verejných obstarávateľov. Zákon ukladá náležitosti, ktoré má referencia obsahovať, ako aj povinnosť, kedy má verejný obstarávateľ referenciu vyhotoviť a zaslať Úradu.

Referenciu bude povinný vyhotoviť verejný obstarávateľ do 30 dní od skončenia alebo zániku zmluvy s dodávateľom, do 5 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak bola splnená zmluva, prípadne bezodkladne po tom, ako omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, presiahne 30 dní. Referencia má obsahovať najmä meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO dodávateľa, názov verejného obstarávateľa, stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, hodnotenie kvality, výslednú hodnotiacu známku a dátum vyhotovenia.

Na hodnotenie kvality referencie zákon pamätá tým, že explicitne určuje kritériá hodnotenia. Kritériami hodnotenia kvality budú: predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu porušenia povinností dodávateľa; celkové trvanie omeškania dodávateľa v dňoch; počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky; dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať. Splnenie takýchto kritérií bude hodnotiť verejný obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia.

Výslednou hodnotiaca známkou bude potom celé číslo od nula do sto, ktoré bude vypočítané spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôležitosti.

Okrem toho, že evidovanie referencií neúmerne zaťaží verejných obstarávateľov, problém vidím v objektivite hodnotenia kvality referencií. Zákon bude dávať verejnému obstarávateľovi veľký priestor na subjektívne hodnotenie kvality, ktoré sa môže stať dvojsečnou zbraňou. A to v tom zmysle, že dodávateľ sa môže cítiť hodnotením verejného obstarávateľa poškodený, čo môže mať za následok množstvo súdnych sporov medzi dodávateľmi a verejnými obstarávateľmi.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 7 dňa 12.02.2013

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype