Evidencia referencií

Novinkou v návrhu zákona je aj vedenie evidencie referencií...

V predchádzajúcom čísle Obecných novín sme písali o pripravovaných zmenách v zákone o verejnom obstarávaní. V tom čase sme čerpali informácie z informácií z médií. Medzičasom Ministerstvo vnútra zaslalo návrh novely zákona na pripomienkovanie rôznym združeniam. Treba však podotknúť, že nejde ešte o oficiálny návrh zákona, ktorý by šiel do medzirezortného pripomienkového konania.

Novinkou v návrhu zákona je aj vedenie evidencie referencií. Píše sa o ňom v doplnenom § 9a. Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Úrad verejného obstarávania. Okrem bežných identifikačných údajov ako názov verejného obstarávateľa, identifikovanie dodávateľa a zákazky sa bude hodnotiť aj kvalita plnenia daného dodávateľa s pridelením výslednej hodnotiacej známky. Kritériami hodnotenia kvality sú predčasné ukončenie zmluvy verejným obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa, celkové trvanie omeškania dodávateľa v dňoch, počet dôvodne uplatnených reklamácií a dodržanie povinností dodávateľa vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia. Výslednou hodnotiacou známkou je celé číslo od nula do sto, ktoré je automaticky vyplnené v rámci funkcionality vzoru referencie a ktoré je vypočítané spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií. V súčasnosti nepoznáme váhy jednotlivých kritérií. Dá sa však predpokladať, že „predčasné ukončenie zmluvy verejným obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa“ bude mať najvyššiu váhu. Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formuláru.

Pre obce a mestá bude z tejto navrhovanej novinky vyplývať povinnosť vyplniť referenciu na stránke úradu v lehotách uvedených v návrhu.

V návrhu novely zákona sa však neuvádza, či bude môcť verejný obstarávateľ vylúčiť daného uchádzača zo súťaže, ak bude mať nízke referencie. Nespomína sa ani hranica bodov, kedy bude možné vylúčiť daného dodávateľa. Upravené znenie § 28 spomína potvrdenia o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb resp. hovorí o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

Považujem za dobrý nápad hodnotiť kvalitu dodávateľov. Avšak ak sa povie „A“ (spôsob hodnotenia dodávateľov), malo by sa povedať aj „B“, teda kedy môže verejný obstarávateľ vylúčiť nespoľahlivého dodávateľa. Snáď sa toho dočkáme v schválenom zákone.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 33 dňa 14.8.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype